Visa allt om Mon.Zon rent AB
Visa allt om Mon.Zon rent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Nettoomsättning 1 097 1 614 3 238 2 609 5 037 5 996 7 156 5 238 6 921 3 245
Övrig omsättning 503 482 604 242 1 309 315 717 1 273 272 1 012
Rörelseresultat (EBIT) 341 -802 389 -749 1 625 1 192 1 396 236 912 884
Resultat efter finansnetto 215 -881 88 -1 166 1 164 766 1 048 -52 802 857
Årets resultat 207 0 53 470 642 104 251 9 572 345
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 447 9 724 10 437 11 017 13 471 15 111 8 816 10 742 8 738 5 858
Omsättningstillgångar 2 574 3 366 6 645 2 999 2 757 3 583 8 312 6 114 5 225 1 898
Tillgångar 12 021 13 090 17 082 14 016 16 228 18 695 17 128 16 856 13 962 7 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 359 3 152 3 152 3 099 2 629 1 988 1 884 1 632 1 730 1 312
Obeskattade reserver 1 667 1 721 2 395 2 515 5 016 4 777 4 157 3 455 3 526 3 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 545 750 2 650 3 239 3 547 4 733 5 387 9 515 1 000 2 323
Kortfristiga skulder 6 450 7 467 8 885 5 163 5 035 7 197 5 700 2 252 7 706 596
Skulder och eget kapital 12 021 13 090 17 082 14 016 16 228 18 695 17 128 16 856 13 962 7 756
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 564 531 706 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 414 379 587 1 074 995 1 287 190 402 48 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 153 131 232 387 424 549 446 404 250 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 107 154
Omsättning 1 600 2 096 3 842 2 851 6 346 6 311 7 873 6 511 7 193 4 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 366 538 810 652 1 259 1 199 2 385 1 310 2 307 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 189 170 200 383 365 382 429 433 422 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 493 -550 699 -321 2 236 2 294 3 515 2 335 1 893 1 376
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,03% -50,15% 24,11% -48,20% -15,99% -16,21% 36,62% -24,32% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,57% -4,01% 4,10% -5,29% 10,08% 6,41% 8,18% 1,82% 7,11% 14,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,11% -32,53% 21,65% -28,44% 32,46% 20,00% 19,58% 5,86% 14,35% 33,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,25% 97,84% 90,94% 87,92%
Rörelsekapital/omsättning -353,33% -254,09% -69,18% -82,94% -45,23% -60,27% 36,50% 73,73% -35,85% 40,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,76% 34,33% 29,39% 35,34% 38,98% 29,47% 28,89% 24,44% 30,57% 49,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,91% 45,08% 74,79% 58,09% 54,76% 49,78% 145,82% 271,49% 67,80% 318,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...