Visa allt om Symetri AB
Visa allt om Symetri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 369 071 353 595 302 428 286 785 264 221 239 202 234 920 216 548 242 571 190 142
Övrig omsättning 15 155 15 327 12 562 5 331 8 393 7 591 1 522 896 1 568 737
Rörelseresultat (EBIT) 12 691 25 172 14 838 10 054 12 793 13 259 16 800 9 638 16 506 9 615
Resultat efter finansnetto 11 680 24 274 14 607 9 787 12 589 13 472 15 928 8 336 15 612 8 852
Årets resultat -712 -528 213 7 543 9 166 10 711 12 181 5 954 10 095 6 294
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 102 24 119 19 160 14 922 18 009 12 851 10 667 10 640 14 131 4 050
Omsättningstillgångar 139 607 232 814 114 217 132 825 137 159 79 239 70 150 87 163 105 597 91 100
Tillgångar 166 709 256 933 133 377 147 747 155 168 92 090 80 817 97 803 119 728 95 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 304 14 016 14 544 14 331 14 743 7 974 6 276 6 572 6 236 6 237
Obeskattade reserver 639 167 55 71 70 0 1 535 2 279 2 133 663
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 355 2 710 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 375 0 589 106 0 30 000 30 000 30 000
Kortfristiga skulder 151 766 242 750 118 403 131 990 137 056 84 010 73 006 58 952 81 359 58 250
Skulder och eget kapital 166 709 256 933 133 377 147 747 155 168 92 090 80 817 97 803 119 728 95 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 330 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 189 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 68 871 68 600 65 035 61 054 58 088 50 768 48 768 43 735 48 275 32 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 008 33 426 30 987 27 856 26 074 22 747 19 722 18 388 18 560 20 454
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 384 226 368 922 314 990 292 116 272 614 246 793 236 442 217 444 244 139 190 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 118 123 115 114 112 103 97 96 98 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 128 2 875 2 630 2 516 2 359 2 322 2 422 2 256 2 475 2 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 957 850 861 806 775 738 731 672 708 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 247 34 812 21 953 16 383 20 216 17 220 20 429 13 472 20 133 10 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,38% 16,92% 5,45% 8,54% 10,46% 1,82% 8,48% -10,73% 27,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,68% 9,86% 11,31% 7,03% 8,58% 15,00% 21,32% 10,56% 14,96% 10,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 7,16% 4,99% 3,62% 5,04% 5,78% 7,33% 4,77% 7,39% 5,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,69% 53,02% 52,67% 50,89% 51,59% 52,20% 51,53% 44,81% 44,55% 43,35%
Rörelsekapital/omsättning -3,29% -2,81% -1,38% 0,29% 0,04% -1,99% -1,22% 13,03% 9,99% 17,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,88% 5,51% 10,94% 9,74% 9,53% 8,66% 9,17% 8,44% 6,49% 7,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,85% 95,82% 96,29% 100,43% 99,94% 94,10% 95,84% 147,56% 129,59% 156,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...