Visa allt om Central Korbana Sweden AB
Visa allt om Central Korbana Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 61 982 32 468 8 377 14 766
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 894 -1 598 -1 007 -686 -832 -686 -49 550 -102 511 -116 096 -90 222
Resultat efter finansnetto 40 215 -106 649 -13 178 15 214 -32 884 -2 225 56 748 -276 424 474 541 -159 681
Årets resultat 40 215 -106 649 -13 178 15 214 -32 884 -2 225 51 662 -209 324 509 160 -92 757
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 577 970 577 216 751 148 783 997 871 288 871 881 867 097 1 385 313 1 398 179 1 855 134
Omsättningstillgångar 137 793 3 993 5 023 5 137 58 481 18 430 333 779 259 798 291 384 253 633
Tillgångar 715 763 581 209 756 171 789 134 929 769 890 311 1 200 876 1 645 111 1 689 563 2 108 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 868 109 057 267 763 343 341 462 907 640 949 1 054 651 954 648 1 012 887 360 880
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 26 438 18 379 23 390 0
Långfristiga skulder 562 493 471 897 488 167 445 471 461 060 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 402 255 241 322 5 802 249 363 119 786 672 085 653 286 1 737 626
Skulder och eget kapital 715 763 581 209 756 171 789 134 929 769 890 311 1 200 876 1 645 111 1 689 563 2 108 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 5 400 4 800 3 300 4 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 2 700 200 1 700 2 000
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 32 400 27 500 23 100 21 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 12 000 12 100 10 100 10 000
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 19 900 18 300 12 500 12 000
Utdelning till aktieägare 0 52 057 62 400 0 0 0 232 212 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 61 982 32 468 8 377 14 766
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 33 33 27 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 878 984 310 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 748 1 533 1 441 1 762
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 894 -624 -1 007 -686 -832 -686 -48 840 -102 206 -116 014 -89 847
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% 90,90% 287,59% -43,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - 7,94% -4,44% 33,61% 2,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - 153,92% -225,07% 6 779,25% 425,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - 66,22% 47,08% -252,30% 21,89%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 345,25% -1 269,83% -4 320,19% -10 050,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,36% 18,76% 35,41% 43,51% 49,79% 71,99% 87,82% 58,03% 59,95% 17,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34 276,87% 1 565,88% 2 084,23% 1 595,34% 1 007,95% 7,39% 278,65% 38,66% 44,60% 14,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...