Visa allt om Lomberg Management Aktiebolag
Visa allt om Lomberg Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 023 921 1 232 1 881 1 696 1 348 1 311 2 478 1 043 498
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -96 -383 42 767 220 122 316 660 237 -6
Resultat efter finansnetto -3 -161 537 780 563 2 078 359 678 234 -8
Årets resultat 57 -4 297 443 444 1 947 183 365 207 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 60 68 81 99 43 214 222 236 196
Omsättningstillgångar 2 123 2 923 3 571 4 459 4 383 3 977 2 010 1 594 385 177
Tillgångar 2 176 2 983 3 639 4 539 4 481 4 020 2 224 1 816 622 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 411 1 504 1 909 2 412 2 769 2 467 620 537 272 65
Obeskattade reserver 405 503 677 537 337 272 272 174 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 7 156
Kortfristiga skulder 360 976 1 053 1 591 1 375 1 281 1 332 1 105 343 152
Skulder och eget kapital 2 176 2 983 3 639 4 539 4 481 4 020 2 224 1 816 622 373
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 400 0 0 315 710 215 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 400 - - 200 200 - -
Löner till övriga anställda 462 600 635 155 255 600 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 500 400 - - - -
Sociala kostnader 112 84 96 79 100 40 110 234 18 75
Utdelning till aktieägare 500 150 1 000 800 800 143 100 100 100 0
Omsättning 1 023 921 1 232 1 881 1 696 1 348 1 311 2 478 1 043 498
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 - 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 512 461 616 941 1 696 - 656 1 239 1 043 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 413 430 371 1 020 - 281 593 456 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 -374 54 785 245 124 333 681 264 4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,07% -25,24% -34,50% 10,91% 25,82% 2,82% -47,09% 137,58% 109,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,09% -5,43% 14,78% 17,27% 14,86% 51,89% 16,23% 37,33% 38,10% -1,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,20% -17,59% 43,67% 41,68% 39,27% 154,75% 27,54% 27,36% 22,72% -1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 172,34% 211,40% 204,38% 152,47% 177,36% 200,00% 51,72% 19,73% 4,03% 5,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,36% 63,57% 66,97% 62,37% 67,34% 66,35% 36,89% 36,63% 43,73% 17,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 589,72% 299,49% 339,13% 280,26% 318,76% 310,46% 150,90% 144,25% 112,24% 116,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...