Visa allt om Johanson Design Aktiebolag
Visa allt om Johanson Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 104 616 101 275 97 173 93 983 90 783 88 128 79 459 79 740 76 910 71 930
Övrig omsättning 1 073 722 53 - 599 23 340 2 449 348 749
Rörelseresultat (EBIT) 8 761 9 393 7 651 10 218 12 584 14 474 10 633 8 922 10 426 9 833
Resultat efter finansnetto 7 930 13 600 11 751 10 798 13 519 13 586 11 508 12 627 11 233 10 153
Årets resultat 7 103 9 466 8 705 7 219 9 390 8 402 6 123 9 311 7 444 6 332
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 921 20 787 24 652 26 572 26 416 27 586 29 602 27 473 9 706 7 861
Omsättningstillgångar 108 380 102 075 99 834 85 817 73 860 63 951 52 507 47 200 54 526 50 601
Tillgångar 127 301 122 862 124 486 112 389 100 276 91 538 82 109 74 673 64 233 58 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 939 52 836 79 608 70 902 63 683 54 293 50 891 44 769 35 458 30 514
Obeskattade reserver 25 668 26 898 25 131 24 660 23 762 23 047 20 770 18 079 16 252 15 513
Avsättningar (tkr) 10 7 0 0 0 0 0 0 632 674
Långfristiga skulder 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 684 43 121 14 747 11 826 12 831 14 198 10 449 11 826 11 891 11 760
Skulder och eget kapital 127 301 122 862 124 486 112 389 100 276 91 538 82 109 74 673 64 233 58 461
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 489 1 469 1 409 1 472 1 390 1 356 1 341 1 279 1 007 988
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 339 15 825 15 284 14 523 12 459 11 498 10 673 10 098 9 191 8 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 768 6 781 6 443 5 548 4 756 4 512 4 240 4 435 3 872 3 793
Utdelning till aktieägare 20 000 20 000 40 000 0 0 0 5 000 0 0 2 500
Omsättning 105 689 101 997 97 226 93 983 91 382 88 151 79 799 82 189 77 258 72 679
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 51 51 49 44 42 42 38 38 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 974 1 986 1 905 1 918 2 063 2 098 1 892 2 098 2 024 1 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 520 475 458 463 445 407 455 413 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 705 11 313 9 652 12 274 14 458 16 330 12 337 9 815 11 062 10 377
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,30% 4,22% 3,39% 3,52% 3,01% 10,91% -0,35% 3,68% 6,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% 11,08% 9,44% 9,82% 13,54% 16,50% 14,02% 17,62% 17,68% 17,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,53% 13,44% 12,09% 11,74% 14,96% 17,13% 14,48% 16,50% 14,76% 14,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,30% 57,65% 55,35% 57,98% 56,85% 60,17% 57,30% 52,22% 48,62% 52,69%
Rörelsekapital/omsättning 44,64% 58,21% 87,56% 78,73% 67,23% 56,46% 52,93% 44,36% 55,43% 54,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,10% 60,08% 79,70% 79,26% 80,97% 77,87% 80,62% 77,39% 73,42% 71,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,04% 195,95% 556,14% 565,72% 452,63% 339,62% 358,54% 263,02% 179,78% 204,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...