Visa allt om Staffan Göthe RTC Aktiebolag
Visa allt om Staffan Göthe RTC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 397 266 881 649 - 412 309 533 310 890
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 3 684 287 - 122 -231 151 73 558
Resultat efter finansnetto 162 0 682 298 - -3 -229 181 71 558
Årets resultat 125 0 531 266 - -43 -237 124 44 457
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 567 1 567 911 911 - 683 1 050 950 850 650
Omsättningstillgångar 207 248 1 043 397 - 373 139 481 402 601
Tillgångar 1 775 1 815 1 954 1 307 - 1 056 1 189 1 431 1 252 1 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 886 1 761 1 721 1 190 - 952 995 1 307 1 208 1 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder -112 54 233 118 - 104 193 123 44 87
Skulder och eget kapital 1 775 1 815 1 954 1 307 - 1 056 1 189 1 431 1 252 1 251
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 189 - 144 216 144 0 85
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 44 24 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 4 2 24 - 15 68 51 52 65
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 - 0 0 75 25 0
Omsättning 397 266 881 649 - 412 309 533 310 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 881 649 - 412 309 533 310 890
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 26 213 - 159 310 204 61 150
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 166 3 684 287 - 122 -231 151 73 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,25% -69,81% 35,75% - - 33,33% -42,03% 71,94% -65,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,35% 0,17% 35,01% 23,03% - 11,55% -19,01% 12,86% 6,23% 45,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,81% 1,13% 77,64% 46,38% - 29,61% -73,14% 34,52% 25,16% 63,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,47% 96,24% 98,07% 98,61% - 93,93% 87,06% 98,31% 93,87% 97,64%
Rörelsekapital/omsättning 80,35% 72,93% 91,94% 42,99% - 65,29% -17,48% 67,17% 115,48% 57,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 106,25% 97,02% 88,08% 91,05% - 90,15% 83,68% 91,33% 96,49% 93,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 459,26% 447,64% 336,44% - 358,65% 72,02% 391,06% 913,64% 690,80%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...