Visa allt om Asp Golv Aktiebolag
Visa allt om Asp Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 580 701 808 876 1 092 1 375 1 014 822 976 770
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 93 32 -15 28 93 -7 -31 58 5
Resultat efter finansnetto -8 91 30 -16 24 90 -5 -34 59 3
Årets resultat 6 28 11 2 11 35 -1 -6 17 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 146 11 18 44 73 71 88 100 24
Omsättningstillgångar 426 432 530 480 548 572 397 347 445 412
Tillgångar 556 578 541 498 592 644 468 435 546 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 402 374 363 360 349 314 315 335 318
Obeskattade reserver 73 91 39 26 47 41 0 6 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 85 128 109 185 255 154 115 177 118
Skulder och eget kapital 556 578 541 498 592 644 468 435 546 436
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 225 0 - - - 367 345 299 340 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 245 325 300 332 234 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 25 54 103 99 202 113 109 113 84
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Omsättning 580 701 808 876 1 092 1 375 1 014 822 976 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 580 701 808 876 1 092 688 1 014 822 976 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 267 279 388 409 440 334 463 412 458 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 102 40 11 57 119 18 -4 67 12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,26% -13,24% -7,76% -19,78% -20,58% 35,60% 23,36% -15,78% 26,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,90% 16,09% 6,10% -2,41% 5,07% 14,60% -0,21% -6,44% 11,72% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,86% 13,27% 4,08% -1,37% 2,75% 6,84% -0,10% -3,41% 6,56% 1,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,76% 68,33% 66,21% 66,21% 58,42% 69,16% 61,05% 65,09% 67,93% 62,73%
Rörelsekapital/omsättning 60,52% 49,50% 49,75% 42,35% 33,24% 23,05% 23,96% 28,22% 27,46% 38,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,62% 81,83% 74,75% 76,74% 66,66% 58,88% 67,09% 73,41% 65,84% 72,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 510,67% 452,94% 370,31% 377,98% 252,97% 189,02% 211,04% 240,00% 211,30% 297,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...