Visa allt om Applerums Livsmedelsproducent Aktiebolag
Visa allt om Applerums Livsmedelsproducent Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 423 19 419 19 298 17 847 17 843 12 944 12 750 16 741 12 796 7 316
Övrig omsättning 74 28 93 141 316 262 357 295 299 340
Rörelseresultat (EBIT) -216 357 87 610 444 393 118 1 298 356 5
Resultat efter finansnetto 345 208 -128 331 138 152 -40 1 160 113 -93
Årets resultat 230 58 -128 331 138 152 -40 1 160 113 -93
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 706 7 158 7 190 7 985 7 760 6 517 3 991 3 587 2 630 1 132
Omsättningstillgångar 2 630 3 310 2 779 2 222 1 392 2 656 2 431 2 553 1 914 1 749
Tillgångar 9 336 10 468 9 968 10 207 9 152 9 174 6 422 6 140 4 544 2 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 467 1 737 1 679 1 807 1 476 1 338 1 186 1 376 216 103
Obeskattade reserver 265 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 102 102 91 72 47 42 30 18 0 0
Långfristiga skulder 4 812 5 614 5 855 5 813 4 840 4 733 2 239 2 128 1 983 269
Kortfristiga skulder 2 691 2 865 2 343 2 515 2 790 3 061 2 967 2 619 2 345 2 509
Skulder och eget kapital 9 336 10 468 9 968 10 207 9 152 9 174 6 422 6 140 4 544 2 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 575 559 650 461 270 300 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 881 703 671 30 13 6 218 256 323 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 312 237 259 223 253 257 170 240 292 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Omsättning 19 497 19 447 19 391 17 988 18 159 13 206 13 107 17 036 13 095 7 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 856 4 855 4 825 4 462 4 461 4 315 4 250 5 580 4 265 2 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 300 239 234 208 206 305 283 255 305 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 855 1 327 1 016 1 527 1 169 904 593 1 685 688 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,02% 0,63% 8,13% 0,02% 37,85% 1,52% -23,84% 30,83% 74,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,52% 3,43% 1,00% 6,06% 4,92% 4,37% 2,26% 21,30% 7,99% 0,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,17% 1,85% 0,52% 3,47% 2,52% 3,10% 1,14% 7,81% 2,84% 0,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,36% 27,29% 33,99% 23,53% 26,87% 17,86% 26,47% 31,40% 21,31% 21,84%
Rörelsekapital/omsättning -0,31% 2,29% 2,26% -1,64% -7,84% -3,13% -4,20% -0,39% -3,37% -10,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,93% 17,71% 16,84% 17,70% 16,13% 14,58% 18,47% 22,41% 4,75% 3,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,60% 88,31% 107,94% 27,55% 34,37% 42,89% 76,88% 84,80% 9,81% 18,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...