Visa allt om Tomas Hed AB
Visa allt om Tomas Hed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 503 847 874 1 254 1 223 1 222 1 264 1 108 1 193 1 010
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 149 31 -7 90 251 214 229 110 226 121
Resultat efter finansnetto 149 29 -11 89 248 202 292 144 79 136
Årets resultat 108 20 -12 59 219 202 292 144 79 136
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 2 3 6 8 10 21 21 30
Omsättningstillgångar 483 274 442 461 341 93 93 273 138 200
Tillgångar 483 276 444 464 347 101 103 294 159 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 320 212 192 204 145 -73 -275 -567 -711 -789
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 76 311 450 522 796
Kortfristiga skulder 162 64 251 260 201 99 68 411 349 224
Skulder och eget kapital 483 276 444 464 347 101 103 294 159 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 60 296 373 525 366 363 337 343 414 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 139 175 222 173 171 153 151 175 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 503 847 874 1 254 1 223 1 222 1 264 1 108 1 193 1 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 847 874 1 254 1 223 1 222 1 264 1 108 1 193 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 104 460 571 772 558 559 521 495 590 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 149 31 -6 92 253 216 240 122 237 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,61% -3,09% -30,30% 2,53% 0,08% -3,32% 14,08% -7,12% 18,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,06% 11,23% -1,58% 19,40% 72,33% 211,88% 319,42% 48,98% 142,77% 58,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,82% 3,66% -0,80% 7,18% 20,52% 17,51% 26,03% 13,00% 19,03% 13,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,42% 92,68% 99,89% 97,13% 93,87% 92,06% 87,97% 85,65% 90,95% 87,13%
Rörelsekapital/omsättning 63,82% 24,79% 21,85% 16,03% 11,45% -0,49% 1,98% -12,45% -17,69% -2,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,25% 76,81% 43,24% 43,97% 41,79% -72,28% -266,99% -192,86% -447,17% -341,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 298,15% 428,12% 176,10% 177,31% 169,65% 93,94% 136,76% 66,42% 39,54% 89,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...