Visa allt om Patcy's Blommor Aktiebolag
Visa allt om Patcy's Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 142 5 314 7 846 5 409 5 411 6 057 5 851 6 119 5 770 5 640
Övrig omsättning 47 46 169 91 7 9 - - 55 31
Rörelseresultat (EBIT) 263 306 417 -115 -117 97 26 -106 104 142
Resultat efter finansnetto 233 271 312 -629 -381 25 -15 -159 58 79
Årets resultat 233 271 312 -629 -381 25 -15 -159 58 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 18 51 122 182 160 112 141 178 211
Omsättningstillgångar 1 036 802 681 910 1 022 982 1 409 1 410 1 465 1 605
Tillgångar 1 038 820 733 1 032 1 203 1 142 1 521 1 551 1 642 1 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -78 -311 -582 -895 -266 115 90 106 165 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 49 90 433 451 212 460 459 495 669
Kortfristiga skulder 986 1 082 1 225 1 493 1 018 815 971 986 983 1 040
Skulder och eget kapital 1 038 820 733 1 032 1 203 1 142 1 521 1 551 1 642 1 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 447 229 106 18 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 352 2 005 1 435 1 261 731 880 1 076 795 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 441 700 570 447 420 386 423 278 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 189 5 360 8 015 5 500 5 418 6 066 5 851 6 119 5 825 5 671
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 228 1 063 1 308 902 1 353 1 514 1 950 2 040 1 923 1 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 365 454 337 430 404 501 538 366 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 279 339 493 -56 -61 127 55 -77 138 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,58% -32,27% 45,05% -0,04% -10,67% 3,52% -4,38% 6,05% 2,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,34% 37,32% 56,89% -11,14% -13,88% 8,58% 1,97% -6,13% 7,00% 7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,28% 5,76% 5,31% -2,13% -3,09% 1,62% 0,51% -1,55% 1,99% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,49% 62,98% 65,26% 63,43% 53,83% 56,78% 55,08% 51,81% 49,65% 47,04%
Rörelsekapital/omsättning 0,81% -5,27% -6,93% -10,78% 0,07% 2,76% 7,49% 6,93% 8,35% 10,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -7,51% -37,93% -79,40% -86,72% -22,11% 10,07% 5,92% 6,83% 10,05% 5,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,24% 45,66% 31,18% 40,46% 65,23% 70,92% 101,65% 110,04% 116,28% 119,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...