Visa allt om TM i Örnsköldsvik AB
Visa allt om TM i Örnsköldsvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 089 27 048 22 225 23 159 24 406 23 557 27 112 28 918 32 210 25 259
Övrig omsättning 636 490 476 500 613 467 497 495 459 528
Rörelseresultat (EBIT) 7 430 8 633 7 342 7 209 9 109 6 262 7 391 7 929 10 365 7 568
Resultat efter finansnetto 7 430 8 629 7 327 7 218 9 136 6 262 8 931 9 185 10 813 8 039
Årets resultat 103 98 293 5 443 6 422 4 588 7 255 6 720 7 716 11 311
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 204 1 194 1 275 1 353 1 455 1 582 839 3 800 4 058 4 075
Omsättningstillgångar 6 298 7 362 4 980 5 314 6 071 6 321 8 815 7 403 10 230 10 479
Tillgångar 7 501 8 556 6 255 6 667 7 525 7 903 9 654 11 203 14 288 14 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 315 1 212 1 114 821 538 3 248 3 083 1 060 973 1 033
Obeskattade reserver 56 8 5 17 27 6 4 65 101 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 131 7 335 5 136 5 829 6 961 4 648 6 567 10 078 13 214 13 384
Skulder och eget kapital 7 501 8 556 6 255 6 667 7 525 7 903 9 654 11 203 14 288 14 554
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 144 934 1 184 1 053 897 1 566 1 645 1 613 1 670 1 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 456 371 451 458 448 470 509 440 520 752
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0
Omsättning 26 725 27 538 22 701 23 659 25 019 24 024 27 609 29 413 32 669 25 787
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 522 9 016 7 408 5 790 8 135 4 711 5 422 5 784 6 442 5 052
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 468 568 397 479 421 438 414 459 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 553 8 735 7 446 7 310 9 227 6 415 7 602 8 168 10 628 7 842
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,55% 21,70% -4,03% -5,11% 3,60% -13,11% -6,25% -10,22% 27,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 99,07% 100,92% 117,54% 108,35% 121,51% 79,32% 92,71% 82,19% 76,03% 55,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,48% 31,92% 33,08% 31,19% 37,47% 26,61% 33,01% 31,84% 33,73% 31,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,53% 46,51% 50,64% 47,75% 52,75% 47,55% 44,01% 43,63% 46,26% 48,42%
Rörelsekapital/omsättning 0,64% 0,10% -0,70% -2,22% -3,65% 7,10% 8,29% -9,25% -9,26% -11,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,11% 14,24% 17,87% 12,50% 7,41% 41,15% 31,97% 9,88% 7,32% 7,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,38% 58,24% 27,76% 45,94% 37,84% 85,56% 93,97% 45,82% 56,93% 52,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...