Visa allt om Bohusbyggarna Aktiebolag
Visa allt om Bohusbyggarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 687 22 635 100 561 69 798 60 103 72 158 111 465
Övrig omsättning 124 - 386 - 192 - - - - 220
Rörelseresultat (EBIT) 113 -17 367 -145 1 347 1 122 -1 503 4 641 2 996 10 568
Resultat efter finansnetto 200 61 411 -76 1 103 1 003 -1 452 4 726 3 429 10 970
Årets resultat 116 46 240 9 0 569 -210 2 614 1 800 3 566
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 189 1 101 1 023 979 917 959 1 014 944 44 2 126
Omsättningstillgångar 717 719 752 444 5 629 20 376 15 405 23 021 27 066 26 828
Tillgångar 1 906 1 820 1 775 1 423 6 546 21 335 16 420 23 965 27 109 28 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 580 1 464 1 418 1 178 1 169 1 169 3 615 3 825 7 212 5 412
Obeskattade reserver 311 261 261 158 242 242 0 3 390 4 757 4 997
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 99 99 1 090 1 113 1 344
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 774 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 95 96 87 5 135 17 051 12 707 15 660 14 028 17 200
Skulder och eget kapital 1 906 1 820 1 775 1 423 6 546 21 335 16 420 23 965 27 109 28 954
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 1 072 1 062 495 689
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 10 390 10 467 11 280 9 106 11 332 11 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 14 3 692 3 236 4 167 3 483 4 331 4 513
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 015 0 6 000 0
Omsättning 124 0 386 687 22 827 100 561 69 798 60 103 72 158 111 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 28 32 39 30 37 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 808 3 143 1 790 2 003 1 950 2 654
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 520 456 442 468 452 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 -17 367 -145 1 347 1 122 -1 503 4 641 3 584 11 091
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -96,96% -77,49% 44,07% 16,13% -16,71% -35,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -5,34% 16,94% 4,80% -8,80% 19,75% 12,67% 37,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -11,06% 4,90% 1,02% -2,07% 7,87% 4,76% 9,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 0,00% 64,61% 40,59% 14,18% 29,22% 27,42% 54,20%
Rörelsekapital/omsättning - - - 51,97% 2,18% 3,31% 3,87% 12,25% 18,07% 8,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,62% 91,63% 91,36% 91,44% 20,58% 6,32% 22,02% 26,39% 39,24% 31,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 780,00% 756,84% 783,33% 510,34% 106,45% 117,67% 119,71% 145,63% 191,13% 154,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...