Visa allt om Kärnans Tobak Aktiebolag
Visa allt om Kärnans Tobak Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 981 2 076 2 206 2 389 2 641 2 780 2 706 2 562 2 491 2 575
Övrig omsättning - 3 9 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 -3 -5 20 43 9 -14 99 49 -77
Resultat efter finansnetto 37 -3 -7 17 41 5 -18 96 42 -86
Årets resultat 23 12 -17 6 27 -3 -22 21 42 -43
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 43 67 94 80 61 75 91 105 125
Omsättningstillgångar 431 324 268 313 352 425 460 562 362 365
Tillgångar 450 367 335 407 431 486 536 653 468 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 163 151 168 163 136 139 188 167 125
Obeskattade reserver 0 0 27 38 40 48 50 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37
Kortfristiga skulder 264 204 157 202 229 303 347 416 288 327
Skulder och eget kapital 450 367 335 407 431 486 536 653 468 490
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 230 210 88 127 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 495 431 464 485 270 225 149 223 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 183 168 176 183 188 167 106 143 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
Omsättning 1 981 2 079 2 215 2 389 2 641 2 780 2 706 2 562 2 491 2 575
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 - 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 991 1 038 1 103 - 1 321 1 390 1 353 1 281 1 246 2 575
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 341 331 - 338 343 303 173 250 630
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 21 19 41 57 23 2 116 69 -50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,58% -5,89% -7,66% -9,54% -5,00% 2,73% 5,62% 2,85% -3,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,44% -0,82% -1,49% 4,91% 9,98% 2,06% -2,43% 15,16% 11,54% -15,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,92% -0,14% -0,23% 0,84% 1,63% 0,36% -0,48% 3,86% 2,17% -2,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,07% 51,93% 46,92% 46,30% 42,26% 41,19% 36,25% 35,25% 37,98% 39,03%
Rörelsekapital/omsättning 8,43% 5,78% 5,03% 4,65% 4,66% 4,39% 4,18% 5,70% 2,97% 1,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,33% 44,41% 51,36% 48,56% 44,66% 35,26% 32,81% 34,43% 35,68% 25,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,39% 73,04% 71,97% 53,96% 64,63% 66,34% 77,52% 81,73% 51,04% 58,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...