Visa allt om Lagerhotell1 Jönköping AB
Visa allt om Lagerhotell1 Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 083 1 605 1 604 2 386 2 075 1 741 2 096 2 003 2 162 1 735
Övrig omsättning 3 9 97 2 75 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 405 494 343 115 309 70 376 140 639 422
Resultat efter finansnetto 132 159 47 -226 -87 -312 28 -160 58 5
Årets resultat 56 79 -10 -190 303 -258 21 27 42 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 193 8 390 8 563 8 759 8 735 8 899 9 136 9 373 9 612 9 850
Omsättningstillgångar 938 605 644 532 954 911 1 334 1 539 1 612 1 447
Tillgångar 9 131 8 995 9 208 9 291 9 689 9 810 10 469 10 912 11 224 11 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 640 2 585 2 506 813 1 003 700 957 937 909 868
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 703 1 748 2 144 2 198 2 224 2 411 2 395
Långfristiga skulder 5 700 5 621 5 873 6 072 6 103 6 160 6 493 6 860 6 546 7 018
Kortfristiga skulder 791 790 829 703 835 807 820 891 1 357 1 017
Skulder och eget kapital 9 131 8 995 9 208 9 291 9 689 9 810 10 469 10 912 11 224 11 297
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 298 252 155 52
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 164 253 406 337 267 0 0 50 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 50 79 130 104 83 89 79 69 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 086 1 614 1 701 2 388 2 150 1 745 2 096 2 003 2 162 1 735
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 083 1 605 1 604 2 386 2 075 1 741 2 096 2 003 2 162 1 735
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 214 319 504 434 353 387 331 277 142
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 682 767 613 382 571 307 613 379 878 693
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,78% 0,06% -32,77% 14,99% 19,18% -16,94% 4,64% -7,35% 24,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,63% 5,54% 3,73% 1,24% 3,19% 0,85% 3,59% 1,28% 5,69% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,31% 31,03% 21,38% 4,82% 14,89% 4,77% 17,94% 6,99% 29,56% 24,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,71% 100,00% 99,81% 90,11% 95,76% 100,00% 95,47% 94,56% 95,37% 94,93%
Rörelsekapital/omsättning 7,06% -11,53% -11,53% -7,17% 5,73% 5,97% 24,52% 32,35% 11,79% 24,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,91% 28,74% 27,22% 8,75% 10,35% 7,14% 9,14% 8,59% 8,10% 7,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,60% 45,44% 47,77% 38,55% 49,22% 55,51% 106,22% 110,10% 69,64% 66,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...