Visa allt om Grant Thornton Sweden AB
Visa allt om Grant Thornton Sweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 448 355 1 368 259 1 281 929 1 208 403 1 139 562 1 125 240 1 053 758 953 925 878 940 864 731
Övrig omsättning 6 963 4 484 4 127 5 597 7 308 6 793 11 255 8 357 6 894 6 050
Rörelseresultat (EBIT) 205 696 165 861 148 641 152 446 109 741 169 923 152 142 150 614 165 045 95 277
Resultat efter finansnetto 206 083 165 865 149 086 153 306 111 053 171 284 154 651 152 209 166 206 97 980
Årets resultat 154 746 123 752 110 734 114 667 84 019 130 843 111 246 110 426 119 399 71 007
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 423 88 273 74 086 80 481 63 481 63 298 69 940 62 002 54 529 59 646
Omsättningstillgångar 528 135 468 080 422 194 403 282 414 202 381 501 384 897 396 750 392 956 315 386
Tillgångar 601 558 556 353 496 280 483 763 477 683 444 799 454 837 458 754 447 485 375 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 257 141 220 762 205 950 218 821 231 111 230 892 206 895 225 651 235 227 172 079
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 76 471 77 338 81 246 84 900 80 591 41 825 34 786 44 939 49 203 48 969
Långfristiga skulder 10 710 13 770 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 236 244 483 209 084 180 042 165 981 172 082 213 156 188 164 163 055 153 984
Skulder och eget kapital 601 558 556 353 496 280 483 763 477 683 444 799 454 837 458 754 447 485 375 032
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 2 141 2 240 6 208 4 276 3 851 3 180 3 005 2 906 2 473 3 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 550 425 533 619 497 685 460 891 430 968 403 299 381 619 338 380 306 519 329 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 256 002 244 681 231 017 213 227 198 713 194 153 187 230 168 849 153 663 212 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 455 318 1 372 743 1 286 056 1 214 000 1 146 870 1 132 033 1 065 013 962 282 885 834 870 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 171 1 112 1 030 958 909 923 896 812 771 808
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 237 1 230 1 245 1 261 1 254 1 219 1 176 1 175 1 140 1 070
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 767 778 774 755 709 694 678 644 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 235 094 192 829 176 911 179 957 139 066 199 884 179 022 170 762 185 283 113 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,85% 6,73% 6,08% 6,04% 1,27% 6,78% 10,47% 8,53% 1,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,42% 30,02% 30,13% 31,78% 23,33% 38,56% 34,08% 33,23% 37,21% 26,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,29% 12,20% 11,66% 12,72% 9,78% 15,24% 14,71% 15,98% 18,95% 11,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,70% 16,34% 16,62% 18,47% 21,78% 18,61% 16,30% 21,87% 26,16% 18,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,75% 39,68% 41,50% 45,23% 48,38% 51,91% 45,49% 49,19% 52,57% 45,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,31% 191,46% 201,93% 223,99% 249,55% 221,70% 180,57% 210,85% 241,00% 204,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 448 355 1 368 259 1 281 929 1 208 403 1 139 562 1 125 240 1 046 220 939 019 872 893 876 406
Övrig omsättning 6 963 4 484 4 127 5 597 7 308 6 793 11 255 8 357 6 889 6 050
Rörelseresultat (EBIT) 205 696 165 861 148 430 152 164 109 459 169 566 144 005 137 572 161 089 106 155
Resultat efter finansnetto 206 083 165 864 148 875 153 024 110 771 170 927 146 774 139 167 160 197 108 842
Årets resultat 155 955 118 994 110 734 81 518 60 278 96 847 105 877 121 410 116 046 55 917
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 540 105 390 91 203 96 848 78 848 77 665 83 307 81 980 71 669 87 961
Omsättningstillgångar 527 935 467 880 421 917 403 023 414 167 381 296 256 398 274 361 287 003 215 294
Tillgångar 618 475 573 270 513 120 499 871 493 015 458 961 339 705 356 341 358 672 303 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 433 122 845 112 791 125 662 171 101 194 623 112 097 136 221 134 813 75 018
Obeskattade reserver 123 888 125 438 119 338 119 338 76 838 46 400 3 000 3 000 30 500 31 500
Avsättningar (tkr) 49 216 49 742 54 991 58 576 63 687 31 542 980 13 084 13 403 14 494
Långfristiga skulder 10 710 13 770 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 274 228 261 475 226 000 196 295 181 389 186 396 223 628 204 036 179 956 182 243
Skulder och eget kapital 618 475 573 270 513 120 499 871 493 015 458 961 339 705 356 341 358 672 303 255
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 2 141 2 240 6 208 4 276 3 851 3 180 3 005 2 906 2 473 3 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 550 425 533 519 497 685 460 891 430 968 403 299 381 604 337 674 306 519 329 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 256 002 244 681 231 017 213 227 198 713 194 153 187 225 168 546 153 663 212 407
Utdelning till aktieägare 0 118 368 108 940 123 605 126 957 83 800 106 845 130 001 120 002 56 251
Omsättning 1 455 318 1 372 743 1 286 056 1 214 000 1 146 870 1 132 033 1 057 475 947 376 879 782 882 456
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 171 1 112 1 030 958 909 923 896 810 771 808
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 237 1 230 1 245 1 261 1 254 1 219 1 168 1 159 1 132 1 085
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 767 778 774 755 709 694 678 644 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 235 094 192 829 175 950 178 675 137 784 198 527 169 300 156 464 177 943 121 924
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,85% 6,73% 6,08% 6,04% 1,27% 7,55% 11,42% 7,58% -0,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,48% 29,13% 29,10% 30,70% 22,55% 37,30% 43,30% 39,12% 44,75% 35,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,29% 12,20% 11,65% 12,70% 9,76% 15,21% 14,06% 14,85% 18,39% 12,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,52% 15,09% 15,28% 17,11% 20,43% 17,32% 3,13% 7,49% 12,26% 3,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,56% 38,50% 40,12% 43,76% 46,86% 49,86% 33,65% 38,85% 43,85% 32,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,46% 178,88% 186,62% 205,24% 228,22% 204,46% 114,56% 134,37% 159,37% 118,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...