Visa allt om Allblästring Mats Tilder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 37 922 37 755 29 640 27 960 28 201 31 933 22 380 13 598 8 600 10 388
Övrig omsättning 119 1 100 754 634 30 53 161 50 143 12
Rörelseresultat (EBIT) 3 073 7 334 2 198 2 894 7 188 5 043 3 550 1 414 -305 -371
Resultat efter finansnetto 3 566 7 286 2 184 2 906 7 269 5 043 3 552 1 427 -243 -360
Årets resultat 2 796 4 335 1 310 2 056 4 279 3 213 2 044 822 2 169
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 410 8 434 11 669 10 802 6 072 4 232 1 667 1 141 1 451 1 298
Omsättningstillgångar 12 939 10 512 6 097 7 519 9 027 6 988 5 836 3 266 2 298 2 162
Tillgångar 18 349 18 945 17 766 18 321 15 099 11 220 7 503 4 407 3 749 3 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 968 7 172 4 136 4 826 4 770 3 692 2 478 1 234 1 112 1 111
Obeskattade reserver 6 717 6 600 4 960 4 460 4 460 2 704 1 798 898 538 793
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 015 2 405 1 750 550 750 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 665 4 159 6 265 7 285 5 319 4 075 3 226 2 274 2 099 1 557
Skulder och eget kapital 18 349 18 945 17 766 18 321 15 099 11 220 7 503 4 407 3 749 3 460
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 618 4 196 3 102 3 086 2 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 777 1 571 1 256 1 287 1 678
Utdelning till aktieägare 3 000 4 000 1 300 2 000 2 000 2 200 2 000 800 0 0
Omsättning 38 041 38 855 30 394 28 594 28 231 31 986 22 541 13 648 8 743 10 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 20 17 17 13 13 12 8 8 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 649 1 888 1 744 1 645 2 169 2 456 1 865 1 700 1 075 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 588 676 614 550 507 497 559 532 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 344 8 657 3 346 3 776 8 004 5 547 4 063 1 809 106 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,44% 27,38% 6,01% -0,85% -11,69% 42,69% 64,58% 58,12% -17,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,59% 38,71% 12,66% 16,12% 48,33% 45,07% 47,35% 32,38% -6,46% -10,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,48% 19,43% 7,59% 10,56% 25,88% 15,84% 15,88% 10,49% -2,81% -3,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,62% 68,10% 64,25% 65,98% 67,03% 48,34% 58,07% 66,63% 77,21% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,18% 16,83% -0,57% 0,84% 13,15% 9,12% 11,66% 7,30% 2,31% 5,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,08% 65,03% 45,06% 45,33% 54,63% 51,70% 51,72% 43,89% 40,24% 49,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,40% 252,75% 97,32% 103,21% 169,71% 171,48% 180,91% 143,62% 109,48% 138,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!