Visa allt om Fastlandet Förvaltnings AB
Visa allt om Fastlandet Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 534 3 283 3 814 3 785 3 240 3 122 2 717 2 299 2 536 3 601
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 -143 512 938 289 436 60 -354 207 1 447
Resultat efter finansnetto 15 196 7 432 1 310 3 602 2 919 360 734 459 548 2 038
Årets resultat 14 878 7 247 916 3 367 2 773 110 604 276 295 1 229
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 068 4 948 3 533 1 808 3 401 6 175 7 191 7 556 4 139 1 652
Omsättningstillgångar 13 549 14 984 8 367 9 839 5 619 2 848 1 901 1 252 2 442 5 067
Tillgångar 34 617 19 932 11 899 11 647 9 020 9 023 9 092 8 808 6 581 6 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 238 16 151 9 678 9 504 6 487 4 044 4 254 3 990 3 983 4 127
Obeskattade reserver 1 880 1 805 1 755 1 593 1 688 1 812 1 745 1 835 1 784 1 648
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 328 2 375 2 438 0 0
Kortfristiga skulder 2 499 1 977 466 550 844 838 718 544 813 945
Skulder och eget kapital 34 617 19 932 11 899 11 647 9 020 9 023 9 092 8 808 6 581 6 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 940 1 035 750 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 1 667 1 599 1 565 1 340 1 381 1 290 326 300 303 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 872 819 779 677 692 671 623 585 521 435
Utdelning till aktieägare 0 775 0 0 350 0 0 340 269 438
Omsättning 3 534 3 283 3 814 3 785 3 240 3 122 2 717 2 299 2 536 3 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 178 1 094 1 271 1 893 1 620 1 561 1 359 1 150 1 268 1 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 864 828 799 1 031 1 071 983 966 987 808 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 -143 512 943 295 445 70 -341 218 1 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,65% -13,92% 0,77% 16,82% 3,78% 14,91% 18,18% -9,35% -29,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,90% 37,29% 11,24% 30,98% 40,37% 14,11% 8,68% 6,41% 8,34% 30,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 430,05% 226,41% 35,06% 95,32% 112,38% 40,78% 29,04% 24,58% 21,65% 56,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 312,68% 396,19% 207,16% 245,42% 147,38% 64,38% 43,54% 30,80% 64,24% 114,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,59% 88,09% 92,84% 92,27% 85,71% 59,62% 60,93% 60,65% 80,04% 79,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 542,18% 757,92% 1 795,49% 1 788,91% 665,76% 339,86% 264,76% 230,15% 300,37% 536,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...