Visa allt om Kylproduktion SSW AB
Visa allt om Kylproduktion SSW AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 27 944 22 609 25 678 42 818 31 219 36 582 27 672 26 456 22 970 23 251
Övrig omsättning 148 253 137 190 480 47 216 169 351 41
Rörelseresultat (EBIT) 1 857 1 118 1 964 1 554 2 434 2 320 2 714 2 474 1 741 1 201
Resultat efter finansnetto 1 872 1 125 1 969 1 700 2 514 2 232 2 841 2 708 1 836 1 225
Årets resultat 1 899 1 551 971 1 981 1 931 2 266 1 899 1 321 1 370
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 120 160 246 1 746 1 568 594 536 462 475
Omsättningstillgångar 9 198 5 820 6 403 7 478 8 174 8 463 12 356 10 594 9 831 10 304
Tillgångar 9 388 5 940 6 563 7 724 9 920 10 031 12 950 11 130 10 294 10 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 742 1 741 2 342 1 692 2 740 2 659 3 028 2 662 4 764 3 864
Obeskattade reserver 385 429 474 521 130 120 561 880 824 829
Avsättningar (tkr) 173 173 178 347 310 193 184 232 176 101
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 089 3 597 3 569 5 165 6 739 7 058 9 177 7 355 4 530 5 985
Skulder och eget kapital 9 388 5 940 6 563 7 724 9 920 10 031 12 950 11 130 10 294 10 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 2 435 2 397 2 190 2 098 2 018 1 548
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 6 576 6 056 5 957 8 735 3 801 4 161 3 932 3 685 3 098 3 507
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 858 2 894 2 625 3 972 2 848 2 834 2 747 2 646 2 498 2 335
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 500 900 2 020 1 900 2 300 1 900 4 000 400
Omsättning 28 092 22 862 25 815 43 008 31 699 36 629 27 888 26 625 23 321 23 292
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 14 17 16 16 16 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 863 1 507 1 834 2 519 1 951 2 286 1 730 1 654 1 436 1 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 576 614 758 635 601 593 540 496 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 911 1 178 2 060 1 691 2 514 2 376 2 768 2 518 1 793 1 266
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,60% -11,95% -40,03% 37,15% -14,66% 32,20% 4,60% 15,18% -1,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,95% 18,99% 30,00% 22,24% 25,61% 24,87% 21,94% 24,33% 17,84% 12,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,70% 4,99% 7,67% 4,01% 8,14% 6,82% 10,27% 10,24% 7,99% 5,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,91% 61,78% 55,79% 66,31% 100,00% 55,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,97% 9,83% 11,04% 5,40% 4,60% 3,84% 11,49% 12,24% 23,08% 18,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,10% 34,94% 41,32% 26,88% 28,59% 27,39% 26,50% 29,61% 52,04% 41,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,46% 136,42% 151,08% 126,10% 105,76% 106,16% 124,57% 131,84% 198,26% 161,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...