Visa allt om Drillcon Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 309 064 392 995 386 582 349 813 257 689 278 975 307 776 343 788 385 273 361 250
Övrig omsättning 2 021 0 0 0 2 039 898 4 181 2 301 407 1 742
Rörelseresultat (EBIT) 15 550 48 551 32 091 33 924 19 964 3 027 18 578 11 936 33 890 31 543
Resultat efter finansnetto 15 907 48 343 31 600 34 660 20 257 1 318 17 336 11 116 31 995 31 422
Årets resultat 13 406 36 866 22 327 25 741 14 866 -5 230 13 677 7 995 23 992 22 709
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 885 148 403 157 178 135 633 106 151 99 063 111 460 122 114 129 721 86 743
Omsättningstillgångar 151 675 159 208 163 196 143 545 126 166 114 388 155 591 137 237 136 321 154 633
Tillgångar 290 560 307 611 320 374 279 178 232 317 213 451 267 051 259 351 266 042 241 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 755 166 013 143 795 134 653 121 256 125 563 154 944 141 967 139 913 124 414
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 6 688 0 0 10 492 0
Långfristiga skulder 35 103 45 498 61 734 48 015 39 391 27 046 35 994 36 494 32 929 26 951
Kortfristiga skulder 76 702 96 100 114 845 96 510 71 670 54 154 76 113 80 890 82 708 90 011
Skulder och eget kapital 290 560 307 611 320 374 279 178 232 317 213 451 267 051 259 351 266 042 241 376
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 734 6 053 5 478 4 961 4 688 4 057 3 782 4 367 4 141 3 910
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 107 685 108 046 102 600 88 393 66 704 82 558 98 623 103 419 113 011 98 334
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 39 502 38 761 38 141 30 470 24 378 27 496 35 835 38 101 47 397 37 810
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 311 085 392 995 386 582 349 813 259 728 279 873 311 957 346 089 385 680 362 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 204 237 247 210 177 213 277 302 329 301
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 515 1 658 1 565 1 666 1 456 1 310 1 111 1 138 1 171 1 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 786 732 690 732 608 581 510 537 509 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 662 76 223 57 480 56 741 38 685 24 969 41 600 34 313 54 292 48 095
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,36% 1,66% 10,51% 35,75% -7,63% -9,36% -10,48% -10,77% 6,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,40% 16,71% 10,73% 13,26% 9,26% 1,45% 7,45% 4,92% 12,94% 13,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,89% 13,08% 8,89% 10,59% 8,35% 1,11% 6,46% 3,71% 8,93% 8,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,51% 90,41% 88,90% 85,74% 87,49% 86,89% 85,25% 83,41% 82,98% 82,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,26% 16,06% 12,51% 13,45% 21,15% 21,59% 25,82% 16,39% 13,92% 17,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,52% 53,97% 44,88% 48,23% 52,19% 58,83% 58,02% 54,74% 52,59% 51,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,43% 131,93% 117,86% 123,63% 147,22% 182,95% 168,04% 132,37% 126,79% 136,06%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 592 11 547 12 452 12 615 6 454 6 432 6 432 6 435 7 091 7 001
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Rörelseresultat (EBIT) -1 593 57 1 200 3 602 -2 461 -2 245 -500 -692 58 -106
Resultat efter finansnetto -1 877 10 855 10 298 15 035 21 941 4 182 15 029 -8 183 18 599 16 349
Årets resultat -694 28 100 13 772 16 679 23 041 6 471 13 912 -8 275 18 599 16 349
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 443 20 448 20 456 20 469 20 483 20 473 38 916 43 679 50 228 50 151
Omsättningstillgångar 90 778 109 000 60 375 57 286 49 314 46 250 43 726 30 286 41 704 26 721
Tillgångar 111 221 129 448 80 831 77 755 69 797 66 723 82 642 73 965 91 932 76 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 482 82 176 69 686 70 632 67 333 64 362 80 190 70 739 87 042 74 687
Obeskattade reserver 12 858 12 858 5 336 2 746 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 881 21 414 5 809 4 377 2 464 2 361 2 452 3 226 4 890 2 185
Skulder och eget kapital 111 221 129 448 80 831 77 755 69 797 66 723 82 642 73 965 91 932 76 872
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 658 1 873 1 753 1 674 2 118 1 705 1 579 - 1 572 1 596
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 486 2 573 2 888 2 536 2 077 2 081 1 857 3 447 1 970 1 868
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 581 2 529 2 391 2 280 2 296 2 012 1 811 1 722 1 732 1 747
Utdelning till aktieägare 0 0 15 610 0 13 380 20 070 22 300 4 460 8 028 6 244
Omsättning 10 592 11 547 12 452 12 615 6 454 6 432 6 432 6 435 7 091 7 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 118 2 309 2 490 2 523 1 291 1 286 1 286 1 287 1 418 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 353 1 417 1 334 1 227 1 223 1 107 1 026 1 004 995 970
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 589 65 1 213 3 616 -2 447 -2 230 -469 -665 81 -81
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,27% -7,27% -1,29% 95,46% 0,34% 0,00% -0,05% -9,25% 1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,67% 9,27% 13,85% 19,88% 31,75% 8,62% 18,19% -11,06% 20,55% 21,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,01% 103,96% 89,93% 122,54% 343,35% 89,44% 233,66% -127,16% 266,38% 233,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 782,64% 758,52% 438,21% 419,41% 725,91% 682,35% 641,70% 420,51% 519,17% 350,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,28% 71,23% 91,36% 93,59% 96,47% 96,46% 97,03% 95,64% 94,68% 97,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 151,86% 509,01% 1 039,34% 1 308,80% 2 001,38% 1 958,92% 1 783,28% 938,81% 852,84% 1 222,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!