Visa allt om Aktiebolaget Strandviks Handelsträdgård
Visa allt om Aktiebolaget Strandviks Handelsträdgård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 832 6 202 5 656 5 723 5 794 5 820 6 208 6 204 6 531 5 946
Övrig omsättning 296 348 260 407 500 508 523 390 8 11
Rörelseresultat (EBIT) 612 -116 356 -152 -241 -135 -210 19 56 82
Resultat efter finansnetto 584 -153 317 -193 -97 -181 -250 -33 -3 31
Årets resultat 470 -153 304 -193 -56 -105 -172 -36 -17 -50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 846 925 1 016 838 905 1 186 1 353 1 523 1 727 1 554
Omsättningstillgångar 2 080 1 501 1 572 1 241 1 455 1 436 1 575 1 758 1 713 1 638
Tillgångar 2 926 2 426 2 588 2 079 2 360 2 623 2 928 3 282 3 441 3 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 863 393 547 109 152 208 313 485 521 538
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 41 117 195 195 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 573 631 688 645 630 658 679 805 934 716
Kortfristiga skulder 1 490 1 402 1 353 1 324 1 578 1 716 1 818 1 796 1 791 1 743
Skulder och eget kapital 2 926 2 426 2 588 2 079 2 360 2 623 2 928 3 282 3 441 3 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 196 240 224 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 799 1 452 1 683 1 896 1 894 1 686 1 564 1 427 1 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 583 495 614 717 690 679 626 608 503
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 128 6 550 5 916 6 130 6 294 6 328 6 731 6 594 6 539 5 957
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 7 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 976 886 943 818 644 647 690 689 726 661
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 345 341 326 328 290 288 284 270 223 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 708 -8 471 -44 -83 37 -35 201 226 233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,16% 9,65% -1,17% -1,23% -0,45% -6,25% 0,06% -5,01% 9,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,92% -4,78% 13,83% -7,02% -2,37% -4,77% -6,76% 0,61% 1,83% 2,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,96% -1,87% 6,33% -2,55% -0,97% -2,15% -3,19% 0,32% 0,96% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,53% 50,19% 56,21% 54,08% 54,83% 57,89% 52,74% 55,61% 51,48% 50,08%
Rörelsekapital/omsättning 8,64% 1,60% 3,87% -1,45% -2,12% -4,81% -3,91% -0,61% -1,19% -1,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,49% 16,20% 21,14% 5,24% 6,44% 9,08% 13,63% 19,16% 19,22% 21,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,59% 50,71% 50,92% 24,55% 33,27% 24,07% 30,69% 38,14% 46,62% 45,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...