Visa allt om Munsö Transporter Aktiebolag
Visa allt om Munsö Transporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 617 4 016 2 134 1 383 1 552 1 390 1 469 1 894 5 094 4 513
Övrig omsättning - - 253 5 - - - 171 - 21
Rörelseresultat (EBIT) 577 870 393 -165 129 -5 -204 -39 81 253
Resultat efter finansnetto 487 810 335 -188 85 -54 -204 -74 -119 46
Årets resultat 94 400 36 -48 0 8 45 1 1 1
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 528 2 062 2 379 310 824 1 071 1 392 1 526 2 159 4 490
Omsättningstillgångar 1 677 1 093 399 373 290 318 300 289 837 535
Tillgångar 6 204 3 155 2 777 683 1 114 1 389 1 691 1 815 2 996 5 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 864 770 370 334 382 382 374 329 328 327
Obeskattade reserver 948 588 299 0 139 57 119 368 446 569
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 311 1 056 1 572 228 347 169 431 564 894 2 793
Kortfristiga skulder 1 080 741 536 121 246 781 766 554 1 328 1 337
Skulder och eget kapital 6 204 3 155 2 777 683 1 114 1 389 1 691 1 815 2 996 5 025
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 344 102 241 56
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 616 309 372 369 294 108 509 1 246 1 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 222 125 129 111 111 144 264 578 506
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 617 4 016 2 387 1 388 1 552 1 390 1 469 2 065 5 094 4 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 1 2 2 3 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 617 2 008 1 067 692 1 552 695 735 631 849 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 046 425 223 257 485 204 299 293 348 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 215 1 186 583 3 376 243 45 233 555 817
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,97% 88,19% 54,30% -10,89% 11,65% -5,38% -22,44% -62,82% 12,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,30% 27,58% 14,15% -24,01% 11,58% -0,22% -7,98% -2,04% 2,84% 5,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,50% 21,66% 18,42% -11,86% 8,31% -0,22% -9,19% -1,95% 1,67% 5,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,37% 58,94% 56,75% 62,91% 66,95% 59,21% 61,33% 57,87% 66,29% 63,57%
Rörelsekapital/omsättning 12,93% 8,76% -6,42% 18,22% 2,84% -33,31% -31,72% -13,99% -9,64% -17,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,85% 38,94% 21,72% 48,90% 43,49% 30,53% 27,30% 33,07% 21,67% 14,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,28% 147,50% 74,44% 308,26% 117,89% 40,72% 39,16% 52,17% 63,03% 40,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...