Visa allt om Restaurang Vadstena Valven AB
Visa allt om Restaurang Vadstena Valven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 3 642 4 966 5 349 5 354 5 047 4 796 4 361 4 318 4 129 4 199
Övrig omsättning 44 111 - - - - - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -123 -193 320 489 753 632 372 41 -103
Resultat efter finansnetto -76 -133 -188 284 447 703 549 298 -15 -168
Årets resultat -76 -133 -188 284 479 533 394 212 20 9
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 61 90 85 70 67 67 148 429 652
Omsättningstillgångar 1 238 1 360 1 015 2 068 1 783 2 815 2 262 2 118 1 072 966
Tillgångar 1 410 1 421 1 105 2 153 1 853 2 882 2 328 2 266 1 501 1 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 297 580 1 148 1 084 1 561 1 028 634 422 403
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 30 70 70 70 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 672 479 142 12 12 419 586 895 315 419
Kortfristiga skulder 517 644 383 992 758 872 645 667 694 682
Skulder och eget kapital 1 410 1 421 1 105 2 153 1 853 2 882 2 328 2 266 1 501 1 618
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 191 147 170 206 172 171 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 829 1 140 1 247 973 846 583 376 339 659 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 221 311 349 359 320 240 196 221 292 344
Utdelning till aktieägare 0 0 0 380 220 0 0 0 0 0
Omsättning 3 686 5 077 5 349 5 354 5 047 4 796 4 361 4 344 4 129 4 199
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 8 8 7 6 5 5 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 607 621 669 669 721 799 872 864 590 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 177 185 203 195 189 168 159 149 161 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 -94 -164 342 494 753 713 673 338 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,66% -7,16% -0,09% 6,08% 5,23% 9,97% 1,00% 4,58% -1,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,84% -8,52% -16,92% 14,91% 26,50% 26,79% 27,58% 16,46% 2,80% -6,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,10% -2,44% -3,50% 6,00% 9,73% 16,10% 14,72% 8,64% 1,02% -2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,08% 55,11% 53,65% 57,04% 58,43% 58,03% 59,67% 55,97% 59,07% 58,04%
Rörelsekapital/omsättning 19,80% 14,42% 11,82% 20,10% 20,31% 40,51% 37,08% 33,60% 9,15% 6,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,67% 20,90% 52,49% 53,32% 58,50% 54,91% 46,32% 30,20% 31,47% 30,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,24% 169,57% 202,87% 191,23% 215,44% 304,13% 328,06% 301,95% 134,01% 123,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...