Visa allt om Maria Granström AB
Visa allt om Maria Granström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 340 5 414 5 705 6 764 7 059 7 084 7 128 6 005 5 547 5 338
Övrig omsättning - - 78 - - 3 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -215 42 372 816 821 1 145 1 159 589 527 748
Resultat efter finansnetto -217 40 369 825 845 1 139 1 133 554 473 694
Årets resultat 49 103 267 540 545 617 621 283 244 369
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5
Omsättningstillgångar 4 972 5 345 5 206 5 709 5 586 5 761 5 107 4 469 3 635 3 333
Tillgångar 4 972 5 345 5 206 5 709 5 586 5 761 5 108 4 471 3 638 3 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 144 3 095 2 991 3 224 3 184 3 139 2 522 1 901 1 619 1 569
Obeskattade reserver 994 1 280 1 378 1 367 1 285 1 191 900 614 466 342
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 359 459 266
Kortfristiga skulder 835 970 836 1 118 1 117 1 431 1 686 1 597 1 094 1 161
Skulder och eget kapital 4 972 5 345 5 206 5 709 5 586 5 761 5 108 4 471 3 638 3 337
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 302 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 138 1 022 1 068 1 126 988 909 583 591 489 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 487 400 456 488 453 409 396 390 353 299
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 500 500 0 0 0 0 194
Omsättning 5 340 5 414 5 783 6 764 7 059 7 087 7 141 6 005 5 547 5 338
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 335 1 354 1 426 1 691 1 765 1 771 1 782 1 501 1 387 1 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 360 389 369 332 308 302 277 238 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -215 42 372 816 821 1 146 1 160 590 528 749
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,37% -5,10% -15,66% -4,18% -0,35% -0,62% 18,70% 8,26% 3,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,30% 0,80% 7,22% 14,57% 15,40% 20,31% 22,73% 13,22% 14,54% 22,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,01% 0,79% 6,59% 12,30% 12,18% 16,52% 16,29% 9,84% 9,54% 14,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,45% 39,73% 43,86% 42,87% 39,24% 42,21% 41,47% 38,53% 37,17% 39,77%
Rörelsekapital/omsättning 77,47% 80,81% 76,60% 67,87% 63,31% 61,12% 47,99% 47,83% 45,81% 40,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,83% 76,58% 78,10% 74,12% 73,95% 69,72% 62,36% 52,41% 53,73% 54,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,81% 325,26% 340,31% 298,66% 294,54% 238,57% 162,04% 99,81% 62,07% 35,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...