Visa allt om Bökeliden Aktiebolag
Visa allt om Bökeliden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 91 82 55 69 434 1 928 2 256 2 672 3 544 3 516
Övrig omsättning - - - 672 669 - 835 195 384 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 017 -1 149 -194 575 647 -434 588 1 852 372
Resultat efter finansnetto -829 38 000 2 968 492 453 -667 1 628 -371 89 -341
Årets resultat -282 38 190 2 692 292 30 -454 1 545 -254 121 -242
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 600 2 342 12 364 12 405 12 186 12 613 12 723 13 154 14 555 16 423
Omsättningstillgångar 35 056 43 226 118 323 936 137 870 1 025 1 248 1 385
Tillgångar 40 656 45 568 12 483 12 728 13 122 12 750 13 593 14 179 15 803 17 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 739 40 420 5 830 1 617 2 524 1 610 1 615 399 401 317
Obeskattade reserver 424 972 972 548 453 41 94 128 148 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 742 8 322 7 082 8 241 8 910 10 534 11 884 12 905
Kortfristiga skulder 1 493 4 175 1 939 2 242 3 063 2 859 2 974 3 118 3 370 4 393
Skulder och eget kapital 40 656 45 568 12 483 12 728 13 122 12 750 13 593 14 179 15 803 17 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 367 45 0 0 76 529 669 745 721 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 6 0 0 47 235 281 314 305 295
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0
Omsättning 91 82 55 741 1 103 1 928 3 091 2 867 3 928 3 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 434 643 752 891 1 181 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 126 223 280 316 307 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -665 -1 063 -153 609 717 -345 670 73 954 514
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,98% 49,09% -20,29% -84,10% -77,49% -14,54% -15,57% -24,60% 0,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,03% 83,45% 24,32% 4,58% 4,97% -3,39% 13,31% 0,02% 5,40% 2,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -908,79% 46 374,39% 5 520,00% 844,93% 150,23% -22,41% 80,19% 0,11% 24,10% 10,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,04% 56,16% 61,26% 64,00% 63,88%
Rörelsekapital/omsättning 36 882,42% 47 623,17% -3 310,91% -2 781,16% -490,09% -141,18% -93,26% -78,33% -59,88% -85,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,10% 90,37% 52,78% 15,88% 21,78% 12,86% 12,39% 3,46% 3,21% 2,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 348,02% 1 035,35% 6,09% 14,41% 30,56% 4,79% 5,99% 9,14% 11,22% 14,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...