Visa allt om Bistro Konsult Qvarnström Aktiebolag
Visa allt om Bistro Konsult Qvarnström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 * 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 290 561 - 1 740 1 632 872 1 645 2 059 1 932 1 919
Övrig omsättning 64 18 - 221 311 80 104 123 106 120
Rörelseresultat (EBIT) 28 -15 - 289 155 41 -421 -737 -871 -316
Resultat efter finansnetto 26 -15 - 269 125 6 -447 -797 -916 -356
Årets resultat 26 -15 - 269 125 6 -447 -797 -916 -356
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 * 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 401 - 328 339 431 523 615 689 780
Omsättningstillgångar 557 389 - 263 299 391 217 466 290 247
Tillgångar 940 790 - 591 638 822 740 1 081 980 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 286 - 171 102 177 -79 -48 62 103
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 200 - 200 245 305 305 365 320 380
Kortfristiga skulder 328 304 - 219 291 340 514 763 598 545
Skulder och eget kapital 940 790 - 591 638 822 740 1 081 980 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 *
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 680 18 - 309 358 26 759 981 968 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 217 11 - 666 59 4 172 271 282 143
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 354 579 - 1 961 1 943 952 1 749 2 182 2 038 2 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 - 3 3 2 9 10 10 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 763 187 - 580 544 436 183 206 193 384
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 304 12 - 120 141 14 88 120 116 122
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 3 - 301 247 133 -329 -643 -779 -223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 308,20% - - 6,62% 87,16% -46,99% -20,11% 6,57% 0,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,98% -1,90% - 48,90% 24,29% 4,99% -56,76% -68,18% -88,88% -30,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,22% -2,67% - 16,61% 9,50% 4,70% -25,53% -35,79% -45,08% -16,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,74% 68,45% - 49,89% 47,12% 51,83% 44,13% 42,74% 42,13% 36,58%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 15,15% - 2,53% 0,49% 5,85% -18,05% -14,42% -15,94% -15,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,19% 36,20% - 28,93% 15,99% 21,53% -10,68% -4,44% 6,33% 10,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,82% 127,96% - 57,08% 55,33% 66,76% 16,15% 39,58% 21,74% 16,70%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-08 : Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...