Visa allt om Hälleforsnäs Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Hälleforsnäs Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 381 1 350 1 252 1 030 1 460 2 250 1 924 21 103 16 716 7 251
Övrig omsättning - 10 - 11 94 25 54 22 20 34
Rörelseresultat (EBIT) -38 -18 58 -35 -13 -35 -54 1 811 596 25
Resultat efter finansnetto -36 -8 65 33 131 93 -44 1 870 611 27
Årets resultat 49 230 49 122 98 52 1 1 029 446 6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 595 629 776 108 119 133 138 267 400 532
Omsättningstillgångar 129 304 181 1 355 1 115 1 315 2 204 3 084 4 505 1 901
Tillgångar 724 933 958 1 463 1 234 1 448 2 343 3 351 4 905 2 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 491 412 512 530 572 848 1 433 654 208
Obeskattade reserver 0 98 401 400 503 508 489 540 103 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 335 344 146 401 201 368 1 006 1 379 4 149 2 108
Skulder och eget kapital 724 933 958 1 463 1 234 1 448 2 343 3 351 4 905 2 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 205 496 280 712 506 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 135 135 320 151 181
Löner till övriga anställda 365 293 404 324 167 182 115 600 1 705 1 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 181 156 205 149 200 209 229 660 1 023 881
Utdelning till aktieägare 180 150 150 150 0 0 200 0 250 0
Omsättning 2 381 1 360 1 252 1 041 1 554 2 275 1 978 21 125 16 736 7 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 4 9 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 191 675 626 515 730 750 641 5 276 1 857 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 274 225 305 239 287 251 211 493 360 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 -10 66 -24 1 13 20 1 935 753 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,37% 7,83% 21,55% -29,45% -35,11% 16,94% -90,88% 26,24% 130,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,97% -0,75% 7,10% 2,26% 10,70% 6,70% -1,88% 55,80% 12,54% 1,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,51% -0,52% 5,43% 3,20% 9,04% 4,31% -2,29% 8,86% 3,68% 0,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,86% 44,96% 65,65% 62,23% 53,42% 45,69% 51,35% 24,25% 32,05% 46,70%
Rörelsekapital/omsättning -8,65% -2,96% 2,80% 92,62% 62,60% 42,09% 62,27% 8,08% 2,13% -2,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,87% 60,82% 75,66% 55,15% 72,99% 65,36% 51,57% 54,37% 14,85% 12,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,51% 88,37% 123,97% 337,91% 554,73% 357,34% 219,09% 223,64% 108,58% 90,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...