Visa allt om M.H:s El & Tele Aktiebolag
Visa allt om M.H:s El & Tele Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 889 1 494 1 319 1 561 1 198 2 051 1 484 1 526 2 253 1 677
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 23 -60 35 18 229 -160 -54 140 -13
Resultat efter finansnetto 195 25 0 77 -19 204 -188 -111 150 -5
Årets resultat 91 0 1 33 8 147 -188 -37 19 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 623 587 551 475 438 473 456 399 464 325
Omsättningstillgångar 661 591 543 545 425 526 462 628 809 723
Tillgångar 1 284 1 178 1 094 1 020 862 1 000 918 1 027 1 273 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 219 249 278 245 262 115 303 390 371
Obeskattade reserver 85 22 12 25 0 34 0 0 74 313
Avsättningar (tkr) 623 587 551 473 433 465 443 389 448 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 297 350 283 243 184 239 360 336 362 364
Skulder och eget kapital 1 284 1 178 1 094 1 020 862 1 000 918 1 027 1 273 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 404 0 - 0 214 268 360 378 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 403 0 404 428 169 0 0 4 8 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 203 203 243 212 55 141 241 153 345 273
Utdelning till aktieägare 30 30 30 30 0 25 0 0 50 0
Omsättning 1 889 1 494 1 319 1 561 1 198 2 051 1 484 1 526 2 253 1 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 889 1 494 1 319 1 561 1 198 2 051 1 484 1 526 2 253 1 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 632 619 665 660 241 379 525 510 745 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 199 23 -59 38 22 233 -156 -49 145 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,44% 13,27% -15,50% 30,30% -41,59% 38,21% -2,75% -32,27% 34,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,50% 2,12% 0,27% 7,55% 2,09% 22,90% -17,21% -4,58% 11,78% -0,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,53% 1,67% 0,23% 4,93% 1,50% 11,17% -10,65% -3,08% 6,66% -0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,73% 55,96% 59,44% 56,76% 36,48% 54,07% 53,17% 41,81% 48,07% 54,50%
Rörelsekapital/omsättning 19,27% 16,13% 19,71% 19,35% 20,12% 13,99% 6,87% 19,13% 19,84% 21,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,97% 20,05% 23,57% 29,06% 28,42% 28,71% 12,53% 29,50% 34,82% 56,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,56% 168,86% 191,87% 224,28% 230,98% 220,08% 128,33% 186,90% 223,48% 198,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...