Visa allt om Energi & VVS Göran Nilsson Aktiebolag
Visa allt om Energi & VVS Göran Nilsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 911 2 286 2 574 2 434 2 736 3 253 3 445 2 812 2 666 2 869
Övrig omsättning - - - - - 73 - - - 54
Rörelseresultat (EBIT) -101 550 -292 250 102 390 193 295 -179 -94
Resultat efter finansnetto -101 597 -282 260 91 387 241 243 -215 -75
Årets resultat 1 458 -80 167 44 208 153 168 -159 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 234 505 297 288 296 320 231 282 317
Omsättningstillgångar 423 946 607 878 934 915 891 723 541 705
Tillgångar 649 1 180 1 111 1 175 1 221 1 211 1 211 954 822 1 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 537 686 378 608 541 647 589 586 418 577
Obeskattade reserver 5 114 70 272 221 197 95 46 4 60
Avsättningar (tkr) 0 0 386 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 380 278 295 459 367 527 322 400 385
Skulder och eget kapital 649 1 180 1 111 1 175 1 221 1 211 1 211 954 822 1 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 441 433 457 433 433 441 415 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 299 550 8 0 0 6 12 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 98 0 589 208 207 181 206 287 326 329
Utdelning till aktieägare 250 0 150 150 100 150 150 150 0 0
Omsättning 911 2 286 2 574 2 434 2 736 3 326 3 445 2 812 2 666 2 923
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 456 1 143 1 287 1 217 1 368 1 627 1 723 1 406 1 333 1 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 217 215 523 325 343 315 335 370 375 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -93 558 -290 252 104 392 202 299 -174 -87
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -60,15% -11,19% 5,75% -11,04% -15,89% -5,57% 22,51% 5,48% -7,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,41% 50,59% -25,38% 22,21% 8,35% 32,20% 19,90% 31,13% -21,53% -7,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,98% 26,12% -10,96% 10,72% 3,73% 11,99% 7,00% 10,56% -6,64% -2,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,89% 57,26% 46,43% 55,34% 45,80% 43,31% 36,43% 48,51% 34,81% 36,63%
Rörelsekapital/omsättning 34,58% 24,76% 12,78% 23,95% 17,36% 16,85% 10,57% 14,26% 5,29% 11,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,34% 65,67% 38,94% 68,81% 57,65% 65,42% 54,42% 64,90% 51,20% 60,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 374,07% 236,58% 187,05% 263,73% 174,51% 210,90% 127,51% 181,37% 103,50% 154,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...