Visa allt om Demoskop Aktiebolag
Visa allt om Demoskop Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 25 065 24 336 20 732 24 632 24 519 23 981 23 863 24 102 29 389 25 565
Övrig omsättning 632 485 592 383 378 337 323 420 243 308
Rörelseresultat (EBIT) -1 000 743 -857 365 592 900 1 363 -817 3 232 -396
Resultat efter finansnetto -1 022 770 -843 428 551 820 1 231 -876 3 122 -645
Årets resultat -845 -25 -687 13 166 -187 104 -773 634 379
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 241 1 042 1 148 627 680 847 890 1 161 777 1 099
Omsättningstillgångar 9 172 9 519 9 111 11 243 9 643 8 622 9 935 9 959 11 140 13 365
Tillgångar 10 413 10 561 10 259 11 870 10 323 9 469 10 825 11 120 11 917 14 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 253 3 163 3 188 3 908 3 922 3 825 4 149 4 045 4 956 4 650
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 11 919 1 022 847
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 160 7 398 7 071 7 962 6 401 5 644 6 665 6 156 5 939 8 967
Skulder och eget kapital 10 413 10 561 10 259 11 870 10 323 9 469 10 825 11 120 11 917 14 464
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 527 1 516 1 407 1 400 1 272 1 357 1 085 1 305 1 117 1 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 7 045 6 034 5 631 6 373 6 181 5 816 5 839 6 086 6 067 5 617
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 590 4 226 3 752 4 011 3 786 3 577 3 281 3 632 3 331 2 431
Utdelning till aktieägare 0 65 0 33 28 69 138 0 138 328
Omsättning 25 697 24 821 21 324 25 015 24 897 24 318 24 186 24 522 29 632 25 873
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 11 13 12 14 12 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 279 2 434 1 885 1 895 2 043 1 713 1 989 1 854 2 449 2 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 226 1 222 1 009 947 239 792 880 881 914 867
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -342 1 314 -345 793 12 388 1 479 1 958 -316 3 974 917
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,00% 17,38% -15,83% 0,46% 2,24% 0,49% -0,99% -17,99% 14,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,30% 7,61% -7,92% 3,93% 5,74% 9,53% 12,59% -7,35% 27,14% -2,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,86% 3,30% -3,92% 1,89% 2,42% 3,76% 5,71% -3,39% 11,00% -1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,04% 8,72% 9,84% 13,32% 13,22% 12,42% 13,70% 15,78% 17,70% 17,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,64% 29,95% 31,08% 32,92% 37,99% 40,39% 38,40% 42,47% 47,91% 36,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,40% 128,67% 128,85% 141,21% 136,09% 149,17% 133,88% 150,97% 169,59% 146,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...