Visa allt om Göran Carlsson Byggare Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 74 153 64 849 76 309 60 800 60 685 63 760 75 033 61 143 39 522 53 243
Övrig omsättning 232 124 350 29 78 46 425 224 118 21
Rörelseresultat (EBIT) 7 862 3 083 2 529 6 633 5 960 -2 114 2 593 7 370 937 3 787
Resultat efter finansnetto 7 857 3 075 2 518 6 619 7 959 -2 131 3 595 7 314 1 045 3 912
Årets resultat 4 693 3 102 1 910 2 629 4 003 34 3 700 5 389 1 345 2 533
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 160 2 105 1 645 4 038 3 560 12 855 13 081 20 248 20 202 7 647
Omsättningstillgångar 27 000 23 313 19 359 23 008 16 042 15 539 24 366 13 666 13 381 22 072
Tillgångar 31 160 25 418 21 005 27 047 19 603 28 394 37 447 33 915 33 584 29 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 944 10 351 7 249 7 339 4 710 6 507 10 074 15 532 13 743 14 398
Obeskattade reserver 6 252 4 372 5 272 5 180 4 440 3 555 5 745 6 631 6 271 7 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 9 121 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 964 10 695 8 474 14 406 10 452 18 331 21 629 11 751 13 569 8 321
Skulder och eget kapital 31 160 25 418 21 005 27 047 19 603 28 394 37 447 33 915 33 584 29 719
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 904 3 498 4 584 4 963 4 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 191 1 458 1 786 1 900 1 650
Utdelning till aktieägare 4 700 3 100 0 2 000 0 0 3 600 2 000 0 2 000
Omsättning 74 385 64 973 76 659 60 829 60 763 63 806 75 458 61 367 39 640 53 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 6 6 8 8 10 13 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 538 16 212 12 718 10 133 7 586 7 970 7 503 4 703 3 294 5 916
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 691 503 725 553 525 520 524 578 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 430 3 629 2 953 7 077 6 367 -1 754 2 953 8 008 1 689 4 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,35% -15,02% 25,51% 0,19% -4,82% -15,02% 22,72% 54,71% -25,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,23% 12,13% 12,04% 24,52% 40,63% -7,45% 9,60% 21,81% 3,46% 13,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,60% 4,75% 3,32% 10,91% 13,13% -3,32% 4,79% 12,10% 2,94% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,60% 19,25% 15,28% 28,97% 27,83% 12,86% 14,57% 20,98% -22,58% 25,39%
Rörelsekapital/omsättning 18,93% 19,46% 14,26% 14,15% 9,21% -4,38% 3,65% 3,13% -0,48% 25,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,98% 54,14% 54,09% 42,07% 41,69% 32,68% 38,87% 61,05% 54,68% 65,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,27% 217,98% 228,45% 159,71% 153,48% 84,77% 112,65% 116,30% 98,61% 238,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!