Visa allt om Zacharoff & Söner Måleri Aktiebolag
Visa allt om Zacharoff & Söner Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 645 7 411 12 216 13 737 14 091 13 314 13 544 12 205 11 736 12 626
Övrig omsättning - - 123 1 587 - 1 31 181 75 98
Rörelseresultat (EBIT) 1 087 -1 172 1 223 1 307 674 369 485 1 750 -94 383
Resultat efter finansnetto 1 053 -1 184 1 220 1 311 697 384 495 1 736 -88 370
Årets resultat 630 10 713 834 456 322 293 949 28 246
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 94 44 57 70 89 27 68 95 126
Omsättningstillgångar 5 122 5 253 7 049 6 150 5 769 4 869 5 127 4 834 3 161 4 623
Tillgångar 5 178 5 347 7 092 6 206 5 839 4 958 5 154 4 902 3 256 4 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 207 3 077 3 067 2 479 1 884 1 429 1 307 1 294 665 1 087
Obeskattade reserver 628 391 1 592 1 292 1 058 989 1 056 962 523 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 343 1 879 2 434 2 435 2 897 2 540 2 791 2 646 2 068 3 001
Skulder och eget kapital 5 178 5 347 7 092 6 206 5 839 4 958 5 154 4 902 3 256 4 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 285 345 64 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 220 - -
Löner till övriga anställda - 3 899 4 755 4 623 4 688 5 011 4 601 4 677 4 686 4 689
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 1 290 1 524 1 632 1 714 1 847 1 937 2 059 2 045 2 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 240 0 200 200 120 450
Omsättning 8 645 7 411 12 339 15 324 14 091 13 315 13 575 12 386 11 811 12 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 15 15 16 16 16 17 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 961 674 814 916 881 832 847 718 690 701
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 506 446 447 430 460 445 432 415 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 100 -1 159 1 236 1 320 694 392 506 1 777 -64 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,65% -39,33% -11,07% -2,51% 5,84% -1,70% 10,97% 4,00% -7,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,09% -21,86% 17,41% 21,38% 11,94% 7,75% 9,91% 35,76% -2,09% 8,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,63% -15,77% 10,11% 9,66% 4,95% 2,88% 3,77% 14,36% -0,58% 3,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,24% 72,26% 74,19% 62,44% 65,42% 72,05% 77,05% 77,28% 74,01% 73,10%
Rörelsekapital/omsättning 43,71% 45,53% 37,78% 27,04% 20,38% 17,49% 17,25% 17,93% 9,31% 12,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,40% 63,25% 60,76% 56,18% 45,62% 43,52% 40,46% 40,86% 31,99% 32,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 381,38% 279,56% 289,61% 252,57% 199,14% 191,69% 183,70% 127,21% 124,18% 120,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...