Visa allt om Industriservice BeNi i Osby Aktiebolag
Visa allt om Industriservice BeNi i Osby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 466 7 573 7 175 6 318 7 191 7 699 7 301 7 939 7 323 6 577
Övrig omsättning 31 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 651 545 561 242 543 613 579 474 415 370
Resultat efter finansnetto 639 536 571 251 561 605 570 469 415 357
Årets resultat 453 379 423 188 360 321 292 260 270 198
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 381 412 306 386 363 472 317 50 70
Omsättningstillgångar 6 847 6 348 5 696 5 446 5 279 5 039 3 987 4 332 3 959 3 421
Tillgångar 7 154 6 729 6 108 5 752 5 664 5 402 4 458 4 649 4 009 3 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 534 4 520 4 141 3 718 3 530 3 170 2 849 2 557 2 296 2 027
Obeskattade reserver 995 942 896 872 881 815 651 486 384 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 160 58 56 51 76 47 197 47 235
Kortfristiga skulder 1 626 1 107 1 013 1 106 1 202 1 341 911 1 409 1 282 879
Skulder och eget kapital 7 154 6 729 6 108 5 752 5 664 5 402 4 458 4 649 4 009 3 491
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 136 96 112 96 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 732 1 406 1 261 1 208 1 153 718 666 593 637 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 655 533 489 450 432 332 304 289 288 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 497 7 573 7 175 6 318 7 191 7 699 7 301 7 939 7 323 6 577
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 911 1 515 1 435 1 264 1 438 1 925 1 825 1 985 1 831 1 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 395 356 335 320 300 269 253 259 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 781 671 745 381 691 737 698 532 434 398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,41% 5,55% 13,56% -12,14% -6,60% 5,45% -8,04% 8,41% 11,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,16% 8,19% 9,50% 4,49% 10,01% 11,44% 13,08% 10,43% 10,65% 10,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,71% 7,28% 8,08% 4,08% 7,88% 8,03% 7,99% 6,11% 5,83% 5,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,68% 45,62% 46,75% 43,64% 41,72% 32,93% 32,16% 26,70% 26,34% 27,12%
Rörelsekapital/omsättning 45,53% 69,21% 65,27% 68,69% 56,70% 48,03% 42,13% 36,82% 36,56% 38,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,23% 78,09% 79,24% 75,81% 73,79% 69,80% 74,67% 62,53% 64,17% 65,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,08% 330,80% 296,84% 275,50% 266,56% 230,20% 232,93% 172,46% 163,96% 181,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...