Visa allt om Bystronic Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Bystronic Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 452 567 368 117 338 474 403 984 377 314 340 663 226 790 162 133 470 325 392 371
Övrig omsättning 1 803 1 704 3 961 2 861 8 974 3 795 3 191 4 240 5 006 2 122
Rörelseresultat (EBIT) 10 354 5 184 6 657 16 046 8 111 14 031 12 898 3 496 27 173 22 234
Resultat efter finansnetto 10 326 4 712 8 127 17 294 5 873 14 191 11 825 4 364 27 445 22 502
Årets resultat 7 984 3 547 6 180 13 378 4 225 10 382 8 672 2 753 19 201 15 781
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 742 2 469 1 216 1 424 1 582 1 444 69 199 2 076 3 913
Omsättningstillgångar 115 692 117 545 90 294 112 845 97 001 141 871 100 963 93 528 106 886 124 912
Tillgångar 116 434 120 014 91 510 114 269 98 583 143 315 101 031 93 726 108 962 128 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 381 39 397 45 850 49 670 51 292 57 067 66 685 58 012 55 260 46 059
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 166 5 192 4 803 5 358 4 071 2 736 1 521 1 687 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 887 75 425 40 857 59 241 43 220 83 512 32 826 34 027 53 703 82 767
Skulder och eget kapital 116 434 120 014 91 510 114 269 98 583 143 315 101 031 93 726 108 962 128 825
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 747 5 643 5 421 4 435 3 969 3 405 3 146 2 888 1 531 1 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 179 33 495 32 935 30 087 29 471 25 560 22 246 25 559 29 828 25 731
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 416 13 952 12 739 12 113 11 220 9 516 8 776 10 033 11 394 10 846
Utdelning till aktieägare 7 000 5 000 10 10 000 15 000 10 000 20 000 0 0 10 000
Omsättning 454 370 369 821 342 435 406 845 386 288 344 458 229 981 166 373 475 331 394 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 59 59 56 54 48 47 52 56 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 419 6 239 5 737 7 214 6 987 7 097 4 825 3 118 8 399 7 847
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 941 906 878 849 841 813 747 703 779 789
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 786 5 609 7 056 16 419 8 437 14 141 13 028 5 373 29 135 24 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,94% 8,76% -16,22% 7,07% 10,76% 50,21% 39,88% -65,53% 19,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,91% 4,40% 8,90% 15,13% 8,55% 10,31% 13,84% 4,72% 25,28% 17,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,29% 1,43% 2,41% 4,28% 2,23% 4,34% 6,17% 2,73% 5,86% 5,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,94% 23,15% 24,87% 22,71% 21,09% 22,59% 28,94% 33,91% 19,81% 21,79%
Rörelsekapital/omsättning 10,78% 11,44% 14,61% 13,27% 14,25% 17,13% 30,04% 36,70% 11,31% 10,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,40% 32,83% 50,10% 43,47% 52,03% 39,82% 66,00% 61,90% 50,71% 35,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,80% 125,80% 174,94% 160,23% 154,27% 134,63% 250,11% 205,26% 150,97% 123,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...