Visa allt om Lhådös Kakel Aktiebolag
Visa allt om Lhådös Kakel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 577 43 078 39 878 36 892 35 340 35 473 36 860 35 836 34 138 35 276
Övrig omsättning 538 819 531 76 - 172 331 - - 518
Rörelseresultat (EBIT) 2 710 3 164 2 244 1 188 1 880 1 815 1 581 915 52 3 003
Resultat efter finansnetto 2 783 3 149 2 288 1 345 2 012 1 901 1 598 948 226 3 134
Årets resultat 2 614 2 408 1 726 1 321 1 246 962 1 111 655 277 1 738
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 442 4 546 189 209 183 316 553 131 140 117
Omsättningstillgångar 16 135 16 886 16 122 15 261 15 616 13 813 13 375 13 613 11 680 13 635
Tillgångar 20 577 21 433 16 311 15 470 15 799 14 129 13 927 13 744 11 819 13 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 798 8 034 6 976 6 050 5 379 4 633 5 711 4 804 4 750 4 882
Obeskattade reserver 1 086 1 701 1 683 1 674 2 138 1 907 1 429 1 403 1 403 1 669
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Långfristiga skulder 1 388 1 829 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 304 9 869 7 652 7 746 8 282 7 588 6 787 7 336 5 665 7 201
Skulder och eget kapital 20 577 21 433 16 311 15 470 15 799 14 129 13 927 13 744 11 819 13 752
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 519 420 520 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 744 4 341 3 509 3 457 3 274 2 628 2 228 2 238 1 819
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 482 1 541 1 856 1 094 1 040 1 012 1 149 1 115 856
Utdelning till aktieägare 2 000 0 200 800 500 300 0 204 602 408
Omsättning 47 115 43 897 40 409 36 968 35 340 35 645 37 191 35 836 34 138 35 794
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 10 10 10 10 10 9 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 658 4 786 3 988 3 689 3 534 3 547 3 686 3 982 3 414 4 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 590 598 589 535 444 420 425 448 387 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 765 3 246 2 352 1 282 2 014 1 966 1 664 1 004 131 3 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,12% 8,02% 8,09% 4,39% -0,37% -3,76% 2,86% 4,97% -3,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,72% 14,80% 14,04% 8,70% 12,77% 14,52% 11,47% 7,02% 1,97% 22,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,06% 7,36% 5,74% 3,65% 5,71% 5,78% 4,34% 2,69% 0,68% 8,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,08% 32,78% 35,07% 36,42% 32,74% 30,19% 29,52% 25,09% 26,09% 27,84%
Rörelsekapital/omsättning 16,81% 16,29% 21,24% 20,37% 20,75% 17,55% 17,87% 17,52% 17,62% 18,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,73% 43,67% 50,82% 47,55% 44,02% 42,74% 48,57% 42,48% 48,74% 44,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,76% 123,01% 150,33% 135,90% 133,82% 119,03% 130,31% 124,71% 126,35% 132,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...