Visa allt om Advokaterna A4 i Skövde AB
Visa allt om Advokaterna A4 i Skövde AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 441 1 611 1 349 1 678 1 805 1 626 1 292 1 093 1 140 980
Övrig omsättning - - - - 43 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 393 131 483 229 180 271 130 22 52
Resultat efter finansnetto 174 393 128 476 225 136 262 119 15 32
Årets resultat 178 329 98 260 163 99 142 61 9 20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 6 10 14 4 5 7 9 16 12
Omsättningstillgångar 7 954 6 759 7 280 8 339 6 188 6 873 8 836 5 428 3 208 2 766
Tillgångar 8 059 6 765 7 290 8 353 6 192 6 878 8 843 5 437 3 225 2 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 452 1 275 945 848 588 425 326 244 183 225
Obeskattade reserver 132 188 219 219 98 98 98 31 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 73 194 260 401 367 391 661 428 301 203
Kortfristiga skulder 6 401 5 108 5 865 6 885 5 139 5 965 7 758 4 735 2 740 2 351
Skulder och eget kapital 8 059 6 765 7 290 8 353 6 192 6 878 8 843 5 437 3 225 2 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 162 314 324 325 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 266 553 508 554 647 10 218 201 185 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 77 153 216 245 274 199 217 218 212 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 0 50
Omsättning 1 441 1 611 1 349 1 678 1 848 1 626 1 292 1 093 1 140 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 441 1 611 675 839 903 813 646 547 570 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 722 371 421 480 313 398 392 384 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 203 397 135 488 231 182 274 137 27 57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,55% 19,42% -19,61% -7,04% 11,01% 25,85% 18,21% -4,12% 16,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,16% 5,82% 1,84% 5,81% 3,71% 2,62% 3,06% 2,41% 0,68% 1,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,07% 24,46% 9,93% 28,90% 12,74% 11,07% 20,98% 11,99% 1,93% 5,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,77% 102,48% 104,89% 86,65% 58,12% 55,84% 83,44% 63,40% 41,05% 42,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,29% 21,01% 15,31% 12,08% 10,66% 7,23% 4,50% 4,90% 5,67% 8,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,26% 132,32% 124,13% 106,14% 102,92% 98,16% 113,90% 114,64% 98,54% 97,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...