Visa allt om H V T Regler Aktiebolag
Visa allt om H V T Regler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 506 767 652 1 038 1 255 1 405 1 356 1 456 1 377 942
Övrig omsättning - 7 - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 249 75 308 130 180 96 14 125 -10
Resultat efter finansnetto 78 239 21 321 67 175 89 4 117 -17
Årets resultat 60 184 59 184 30 125 66 10 84 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 15 26 81 75 143 4 19 46 74
Omsättningstillgångar 272 412 325 443 332 401 409 543 567 361
Tillgångar 309 426 351 524 407 544 412 562 614 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 351 287 347 263 333 268 241 282 198
Obeskattade reserver 0 0 0 76 0 0 0 0 11 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 75 65 101 144 211 145 320 322 238
Skulder och eget kapital 309 426 351 524 407 544 412 562 614 436
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 125 44 110 110 - 159 242 213 352 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 203 0 5 236 85 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 14 4 11 52 97 113 183 223 234 156
Utdelning till aktieägare 60 125 120 120 100 100 60 40 50 0
Omsättning 506 774 652 1 038 1 258 1 405 1 356 1 456 1 377 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 506 767 652 1 038 1 255 1 405 1 356 728 689 942
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 155 53 151 162 320 273 469 341 336 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 250 84 317 139 184 110 41 153 18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,03% 17,64% -37,19% -17,29% -10,68% 3,61% -6,87% 5,74% 46,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,89% 58,45% 21,37% 61,64% 31,94% 33,09% 23,30% 2,49% 20,36% -2,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,81% 32,46% 11,50% 31,12% 10,36% 12,81% 7,08% 0,96% 9,08% -1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,19% 58,28% 63,34% 62,81% 56,73% 48,04% 61,73% 67,51% 70,08% 58,17%
Rörelsekapital/omsättning 49,41% 43,94% 39,88% 32,95% 14,98% 13,52% 19,47% 15,32% 17,79% 13,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,56% 82,39% 81,77% 76,91% 64,62% 61,21% 65,05% 42,88% 47,22% 45,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 059,09% 461,33% 381,54% 393,07% 180,56% 153,55% 244,14% 148,12% 148,76% 126,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...