Visa allt om K A VVS Service Aktiebolag
Visa allt om K A VVS Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 961 16 581 15 383 9 791 15 033 14 454 10 935 9 497 16 031 8 107
Övrig omsättning - - 202 - - - 181 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 224 1 726 1 787 601 857 940 487 -38 2 283 628
Resultat efter finansnetto 2 189 1 691 1 736 620 788 886 479 27 2 205 807
Årets resultat 1 694 1 293 1 388 444 570 638 343 14 1 495 606
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 213 1 246 1 284 1 334 1 385 1 395 1 398 3 794 3 479 2 424
Omsättningstillgångar 11 325 11 989 9 947 8 407 8 520 8 694 8 117 6 006 7 124 6 512
Tillgångar 12 538 13 235 11 231 9 741 9 905 10 090 9 515 9 799 10 604 8 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 578 7 884 8 570 7 382 6 938 6 869 6 530 7 487 7 474 5 979
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 660 720 840 895 985 1 045 1 105 1 170 1 199 1 199
Kortfristiga skulder 6 300 4 631 1 820 1 464 1 982 2 176 1 879 1 142 1 931 1 759
Skulder och eget kapital 12 538 13 235 11 231 9 741 9 905 10 090 9 515 9 799 10 604 8 936
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 450 460 456 424 490 360 360 523
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 516 2 799 2 139 1 479 1 998 1 465 1 234 624 1 188 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 233 935 832 651 914 774 678 508 694 436
Utdelning till aktieägare 0 4 000 0 200 0 500 300 0 1 300 0
Omsättning 19 961 16 581 15 585 9 791 15 033 14 454 11 116 9 497 16 031 8 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 6 6 - 5 4 4 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 495 2 073 2 564 1 632 - 2 891 2 734 2 374 2 672 2 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 481 605 503 - 587 656 411 406 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 257 1 764 1 837 651 907 982 521 -2 2 410 745
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,38% 7,79% 57,11% -34,87% 4,01% 32,18% 15,14% -40,76% 97,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,74% 13,04% 15,93% 6,97% 8,69% 9,32% 5,42% 0,89% 24,49% 9,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,14% 10,41% 11,63% 6,93% 5,73% 6,50% 4,72% 0,92% 16,20% 10,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,09% 44,50% 45,28% 58,48% 40,35% 38,38% 39,80% 33,34% 38,41% 38,12%
Rörelsekapital/omsättning 25,17% 44,38% 52,83% 70,91% 43,49% 45,09% 57,05% 51,22% 32,39% 58,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,49% 59,57% 76,31% 75,78% 70,05% 68,08% 68,63% 76,41% 70,48% 66,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,76% 258,89% 546,54% 574,25% 429,87% 399,54% 431,99% 525,92% 368,93% 370,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...