Visa allt om Glenn Rådberg AB
Visa allt om Glenn Rådberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 1 565 4 643 4 089 3 873 2 940 4 622 4 633
Övrig omsättning - 6 - 354 331 343 271 186 17 86
Rörelseresultat (EBIT) -18 -11 -24 169 295 287 296 35 85 104
Resultat efter finansnetto -17 102 72 3 726 238 238 255 -14 48 108
Årets resultat 45 96 86 3 640 141 128 158 11 91 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 109 2 118 539 313 2 866 2 949 3 068 2 906 2 935 3 010
Omsättningstillgångar 3 046 3 385 4 916 5 315 917 1 601 1 369 976 1 345 1 560
Tillgångar 5 155 5 504 5 456 5 628 3 784 4 550 4 437 3 882 4 280 4 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 910 5 030 5 085 5 249 2 109 2 118 2 140 2 182 2 271 2 579
Obeskattade reserver 209 284 284 324 294 260 200 164 201 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 762 787 812 837 862 0
Kortfristiga skulder 35 190 87 55 618 1 384 1 285 698 946 1 717
Skulder och eget kapital 5 155 5 504 5 456 5 628 3 784 4 550 4 437 3 882 4 280 4 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 356 300 284 338 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 219 979 614 474 456 558 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 45 281 328 246 254 279 244
Utdelning till aktieägare 172 155 150 250 500 150 120 100 100 400
Omsättning 0 6 0 1 919 4 974 4 432 4 144 3 126 4 639 4 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 783 1 548 1 363 1 291 980 1 541 1 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 147 442 450 360 344 401 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 -11 -24 169 376 412 393 129 167 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -66,29% 13,55% 5,58% 31,73% -36,39% -0,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 66,63% 7,88% 6,46% 6,87% 1,37% 2,22% 2,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 239,62% 6,42% 7,19% 7,88% 1,80% 2,06% 2,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 62,94% 57,64% 55,78% 58,22% 59,42% 54,48% 54,78%
Rörelsekapital/omsättning - - - 336,10% 6,44% 5,31% 2,17% 9,46% 8,63% -3,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,41% 95,41% 97,26% 97,51% 61,46% 50,76% 51,55% 59,25% 56,44% 60,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 702,86% 1 781,58% 5 650,57% 9 663,64% 114,08% 94,36% 82,26% 100,86% 111,42% 60,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...