Visa allt om Floda Ekonomikonsult Aktiebolag
Visa allt om Floda Ekonomikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 535 531 761 716 686 680 739 978 673 523
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 209 230 398 241 132 -1 0 70 77 14
Resultat efter finansnetto 209 238 430 244 134 1 0 72 87 17
Årets resultat 201 184 250 142 72 0 0 32 74 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 13 40 0 19 136 65 90 12 18
Omsättningstillgångar 616 799 810 526 380 251 227 439 633 317
Tillgångar 624 812 850 526 399 387 292 529 645 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 284 350 246 178 106 106 136 104 30
Obeskattade reserver 202 252 226 117 56 21 21 26 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 72 47 7 41 68 21 35 21 73
Kortfristiga skulder 82 204 227 156 124 192 144 332 519 232
Skulder och eget kapital 624 812 850 526 399 387 292 529 645 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 155 77 121 104 100 132 389 371 310 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 16 30 34 26 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 61 19 24 54 55 100 157 184 136 110
Utdelning till aktieägare 205 180 250 145 75 0 0 30 0 0
Omsättning 535 531 761 716 686 680 739 978 673 523
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 535 531 761 716 686 680 739 978 - 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 163 100 146 175 158 262 523 732 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 234 402 260 161 45 25 97 83 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,75% -30,22% 6,28% 4,37% 0,88% -7,98% -24,44% 45,32% 28,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,49% 29,31% 50,71% 46,58% 33,58% 0,26% 0,00% 13,61% 13,33% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,07% 44,82% 56,64% 34,22% 19,53% 0,15% 0,00% 7,36% 12,78% 3,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,34% 87,37% 82,41%
Rörelsekapital/omsättning 99,81% 112,05% 76,61% 51,68% 37,32% 8,68% 11,23% 10,94% 16,94% 16,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,13% 59,18% 61,92% 64,12% 54,96% 31,39% 41,60% 29,33% 16,12% 8,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 751,22% 391,67% 356,83% 337,18% 306,45% 130,73% 157,64% 132,23% 121,97% 136,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...