Visa allt om Lindehells Markplaneringar Aktiebolag
Visa allt om Lindehells Markplaneringar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 359 21 087 10 739 9 020 9 745 9 233 10 463 12 435 9 623 9 411
Övrig omsättning 145 8 227 3 224 371 27 - 111 363 -
Rörelseresultat (EBIT) 173 -852 -559 1 179 -398 62 279 950 339 271
Resultat efter finansnetto 97 -972 -548 1 043 -583 65 61 743 163 146
Årets resultat 106 -498 2 158 5 144 9 242 117 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 306 911 2 512 2 801 5 138 4 272 4 688 5 163 5 392 4 911
Omsättningstillgångar 1 307 2 788 3 295 2 688 3 301 3 920 3 288 2 500 1 994 1 919
Tillgångar 2 612 3 698 5 806 5 488 8 439 8 193 7 975 7 663 7 386 6 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 616 510 1 098 1 096 938 934 789 880 938 1 121
Obeskattade reserver 0 0 474 1 265 640 1 290 1 369 1 326 922 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 502 1 061 1 254 781 3 739 2 757 3 164 3 291 3 655 3 225
Kortfristiga skulder 1 494 2 127 2 981 2 347 3 122 3 212 2 654 2 166 1 871 1 561
Skulder och eget kapital 2 612 3 698 5 806 5 488 8 439 8 193 7 975 7 663 7 386 6 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 518 456 514 211 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 285 5 459 3 712 3 981 4 039 2 981 3 235 3 472 2 979 2 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 144 1 779 1 162 1 336 1 283 959 1 178 1 367 1 278 1 120
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 100 300 300
Omsättning 11 504 21 095 10 966 12 244 10 116 9 260 10 463 12 546 9 986 9 411
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 11 12 12 11 12 13 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 262 2 109 976 752 812 839 872 957 1 069 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 740 454 454 454 417 415 426 514 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 457 -368 -68 1 654 132 617 854 1 509 849 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,13% 96,36% 19,06% -7,44% 5,55% -11,76% -15,86% 29,22% 2,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,66% -23,04% -8,77% 23,07% -4,60% 2,65% 3,62% 12,68% 4,75% 4,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,53% -4,04% -4,74% 14,04% -3,98% 2,35% 2,76% 7,82% 3,65% 2,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,37% 52,94% 72,33% 70,44% 77,38% 76,89% 72,87% 71,24% 70,03% 71,99%
Rörelsekapital/omsättning -1,65% 3,13% 2,92% 3,78% 1,84% 7,67% 6,06% 2,69% 1,28% 3,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,58% 13,79% 24,93% 36,96% 16,70% 23,00% 22,25% 23,94% 21,69% 26,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,67% 119,79% 110,03% 114,15% 104,13% 120,86% 122,87% 112,42% 104,92% 119,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...