Visa allt om SK Projekt AB
Visa allt om SK Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 323 981 1 661 1 530 1 206 4 132 5 485 5 184 4 542 4 815
Övrig omsättning - - - 49 21 90 110 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -625 -677 -63 39 -399 461 897 771 1 203 616
Resultat efter finansnetto -600 -669 -56 66 -341 1 520 912 773 1 225 613
Årets resultat -600 -669 113 66 -341 1 178 648 504 857 431
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 008 1 186 1 278 1 375 167 253 586 277 402 386
Omsättningstillgångar 149 807 1 593 1 740 3 030 3 507 2 526 2 459 2 408 1 966
Tillgångar 1 157 1 993 2 871 3 115 3 196 3 760 3 112 2 736 2 810 2 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 110 1 870 2 696 2 739 2 822 3 314 2 636 2 116 2 112 1 494
Obeskattade reserver 0 0 0 191 191 191 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 123 176 186 183 256 476 621 698 858
Skulder och eget kapital 1 157 1 993 2 871 3 115 3 196 3 760 3 112 2 736 2 810 2 352
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 069 1 472 908 935
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 721 727 632 858 1 013 78 32 13 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 281 250 239 279 301 309 296 279 1 015
Utdelning till aktieägare 160 160 156 156 150 150 500 127 500 240
Omsättning 323 981 1 661 1 579 1 227 4 222 5 595 5 184 4 542 4 815
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 323 491 831 765 603 2 066 2 743 2 592 2 271 2 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 510 504 447 581 682 746 922 615 1 006
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -532 -584 34 136 -312 550 1 031 896 1 349 741
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,07% -40,94% 8,56% 26,87% -70,81% -24,67% 5,81% 14,13% -5,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -51,86% -33,57% -1,95% 2,12% -10,64% 40,43% 29,34% 28,25% 43,59% 26,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -185,76% -68,20% -3,37% 4,31% -28,19% 36,79% 16,65% 14,91% 26,97% 12,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,27% 69,72% 85,31% 101,57% 236,07% 78,68% 37,37% 35,46% 37,65% 23,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,94% 93,83% 93,90% 92,71% 92,70% 91,88% 84,70% 77,34% 75,16% 63,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,33% 645,53% 876,14% 886,02% 1 624,04% 1 354,69% 496,85% 342,35% 311,32% 191,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...