Visa allt om HJC Förvaltningsutveckling Aktiebolag
Visa allt om HJC Förvaltningsutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 608 344 565 762 1 178 1 033 7 745 9 729 9 905 12 076
Övrig omsättning 13 - 341 766 1 013 16 960 215 296 290
Rörelseresultat (EBIT) 78 -6 116 475 880 -82 349 279 -201 198
Resultat efter finansnetto 78 -7 119 490 955 -81 355 250 -185 152
Årets resultat 60 -7 93 357 878 -58 224 155 -154 75
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 404 391 439 450 486
Omsättningstillgångar 619 1 089 1 191 1 948 1 535 621 1 764 2 543 3 015 1 606
Tillgångar 619 1 089 1 191 1 948 1 535 1 025 2 154 2 982 3 465 2 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 488 428 1 035 1 458 1 101 247 772 644 513 739
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 80 110 0 0 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 404 383 365 293 221
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 662 157 490 435 294 891 1 974 2 660 1 102
Skulder och eget kapital 619 1 089 1 191 1 948 1 535 1 025 2 154 2 982 3 465 2 092
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 214 125 87 686 871 569 1 737 1 285 1 251 1 449
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 20 314 551 1 028 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 81 29 72 75 94 180 834 788 984 971
Utdelning till aktieägare 50 0 600 0 0 24 192 96 24 72
Omsättning 621 344 906 1 528 2 191 1 049 8 705 9 944 10 201 12 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 4 4 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 608 344 565 762 589 517 1 936 2 432 1 651 2 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 299 179 565 815 491 400 729 690 585 670
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 -6 116 475 880 -82 418 341 -134 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,74% -39,12% -25,85% -35,31% 14,04% -86,66% -20,39% -1,78% -17,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,76% -0,37% 10,16% 25,21% 62,21% -7,90% 16,53% 9,52% -4,10% 10,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,99% -1,16% 21,42% 64,44% 81,07% -7,84% 4,60% 2,92% -1,43% 1,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 95,80% 98,47% 99,42% 57,03% 54,81% 54,40% 52,30%
Rörelsekapital/omsättning 80,26% 124,13% 183,01% 191,34% 93,38% 31,66% 11,27% 5,85% 3,58% 4,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,84% 39,30% 86,90% 74,85% 71,73% 29,85% 39,60% 21,60% 14,81% 36,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 472,52% 164,50% 758,60% 397,55% 352,87% 211,22% 197,98% 128,82% 113,35% 145,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...