Visa allt om Sund's Delivery Aktiebolag
Visa allt om Sund's Delivery Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 036 1 362 1 949 2 500 2 854 2 252 1 986 1 497 1 557 8 106
Övrig omsättning 170 186 189 123 - 23 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 118 -204 -195 299 313 438 412 -248 -273 -238
Resultat efter finansnetto 104 -210 -201 282 272 391 356 -314 -353 -410
Årets resultat 104 -195 -65 117 272 391 356 -314 -353 -410
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 262 377 493 626 399 377 576 774 972
Omsättningstillgångar 370 216 415 585 630 452 435 157 145 526
Tillgångar 711 478 793 1 078 1 256 851 812 733 919 1 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 202 396 461 344 72 -319 -675 -361 -8
Obeskattade reserver 0 0 15 151 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 207 142 106 97 416 415 785 980 864 924
Kortfristiga skulder 197 133 275 368 496 364 346 427 416 582
Skulder och eget kapital 711 478 793 1 078 1 256 851 812 733 919 1 498
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 854 1 136 1 265 1 353 832 561 737 742 2 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 348 432 481 495 309 232 252 278 860
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 206 1 548 2 138 2 623 2 854 2 275 1 986 1 497 1 557 8 106
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 5 6 4 3 3 3 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 518 341 487 500 476 563 662 499 519 811
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 241 304 400 292 248 273 268 345 354 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 210 -89 -80 432 512 615 610 -50 -75 -57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,94% -30,12% -22,04% -12,40% 26,73% 13,39% 32,67% -3,85% -80,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,60% -42,68% -24,59% 27,74% 24,92% 51,47% 50,74% -33,83% -29,71% -15,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,39% -14,98% -10,01% 11,96% 10,97% 19,45% 20,75% -16,57% -17,53% -2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,87% 56,45%
Rörelsekapital/omsättning 16,70% 6,09% 7,18% 8,68% 4,70% 3,91% 4,48% -18,04% -17,41% -0,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,04% 42,26% 51,41% 53,69% 27,39% 8,46% -39,29% -92,09% -39,28% -0,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,82% 162,41% 150,91% 158,97% 127,02% 124,18% 125,72% 36,77% 34,62% 89,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...