Visa allt om Opsycon Open System Consulting AB
Visa allt om Opsycon Open System Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 480 1 334 1 262 1 437 1 488 1 218 994 1 019 703 1 086
Övrig omsättning 13 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -296 59 13 209 225 22 26 62 -189 -83
Resultat efter finansnetto -296 57 11 207 224 21 25 62 -238 -47
Årets resultat -212 44 8 117 171 21 25 62 -238 -47
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 6 9 13 4 16 38 63 100
Omsättningstillgångar 96 520 529 681 499 348 344 301 313 546
Tillgångar 96 523 535 690 - 352 360 339 376 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 290 247 339 291 220 199 225 163 490
Obeskattade reserver 0 84 84 84 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 149 204 267 192 132 161 115 213 155
Skulder och eget kapital 96 523 535 690 - 352 360 339 376 646
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06 *
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 413 409 419 430 419 293 307 211 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 135 132 132 132 132 132 118 132 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 327 332 311 312 313 277 273 260 297
Utdelning till aktieägare 0 50 0 100 70 100 0 50 0 90
Omsättning 493 1 334 1 262 1 437 1 488 1 218 994 1 019 703 1 086
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 240 667 631 719 744 609 497 510 352 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 236 449 443 443 447 442 356 353 304 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -293 62 16 213 230 34 39 92 -152 -37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,02% 5,71% -12,18% -3,43% 22,17% 22,54% -2,45% 44,95% -35,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -308,33% 11,28% 2,43% 30,29% - 6,25% 7,22% 18,29% -50,27% -7,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -61,67% 4,42% 1,03% 14,54% 15,12% 1,81% 2,62% 6,08% -26,88% -4,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,83% 27,81% 25,75% 28,81% 20,63% 17,73% 18,41% 18,25% 14,22% 36,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,17% 67,98% 58,41% 58,63% - 62,50% 55,28% 66,37% 43,35% 75,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,18% 348,99% 259,31% 255,06% 259,90% 263,64% 213,66% 261,74% 146,95% 352,26%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-06: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...