Visa allt om JTW Transport Aktiebolag
Visa allt om JTW Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 064 17 724 17 915 20 651 21 906 22 281 21 530 20 236 22 201 21 694
Övrig omsättning 149 109 572 64 138 3 64 27 250 167
Rörelseresultat (EBIT) 267 -214 -235 40 -218 444 -292 -286 156 1 129
Resultat efter finansnetto 229 -273 -261 -72 -378 301 -404 -640 -98 862
Årets resultat 14 14 47 28 26 40 20 31 165 165
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 565 4 980 5 749 5 466 6 889 7 019 8 545 10 739 12 741 9 410
Omsättningstillgångar 2 527 2 878 2 642 2 977 3 456 3 286 3 094 3 269 3 339 3 428
Tillgångar 9 092 7 857 8 391 8 444 10 345 10 304 11 639 14 007 16 081 12 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 931 917 903 856 828 802 762 741 761 686
Obeskattade reserver 1 550 1 350 1 650 1 962 2 069 2 494 2 254 2 704 3 399 3 693
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 348 2 461 2 719 2 104 2 786 3 031 4 838 6 875 8 616 4 576
Kortfristiga skulder 3 263 3 129 3 119 3 522 4 663 3 978 3 785 3 687 3 306 3 882
Skulder och eget kapital 9 092 7 857 8 391 8 444 10 345 10 304 11 639 14 007 16 081 12 837
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 684 642 636 654 643 628 833 890
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 124 991 303 281 291 271 274 289 2 306 4 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 537 427 602 534 556 550 524 540 1 278 2 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 90
Omsättning 19 213 17 833 18 487 20 715 22 044 22 284 21 594 20 263 22 451 21 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 355 5 908 5 972 6 884 7 302 7 427 7 177 6 745 2 775 2 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 524 582 540 540 530 534 527 641 913
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 203 846 1 322 1 959 1 847 2 614 1 947 2 057 2 422 3 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,56% -1,07% -13,25% -5,73% -1,68% 3,49% 6,39% -8,85% 2,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,01% -2,53% -2,10% 0,60% -2,03% 4,37% -2,24% -1,97% 1,82% 8,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,44% -1,12% -0,98% 0,25% -0,96% 2,02% -1,21% -1,36% 1,32% 5,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,53% 17,03% 17,87% 20,22% 19,02% 22,07% 19,80% 21,98% 37,43% 56,63%
Rörelsekapital/omsättning -3,86% -1,42% -2,66% -2,64% -5,51% -3,11% -3,21% -2,07% 0,15% -2,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,54% 25,07% 26,10% 27,26% 22,74% 25,62% 20,82% 19,19% 19,95% 26,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,44% 91,98% 84,71% 84,53% 74,12% 82,60% 81,74% 88,66% 101,00% 88,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...