Visa allt om Onsalagrävaren Aktiebolag
Visa allt om Onsalagrävaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 052 27 174 26 568 14 724 25 188 24 005 18 893 20 099 36 292 19 724
Övrig omsättning 441 - 150 - - - - 28 - -
Rörelseresultat (EBIT) 686 709 367 -722 -192 421 135 -151 -232 444
Resultat efter finansnetto 686 722 372 -703 -158 418 127 -162 -279 421
Årets resultat 420 457 108 -64 79 222 146 1 2 54
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 754 601 413 562 631 478 827 1 242 1 656 1 476
Omsättningstillgångar 6 853 6 794 4 857 4 416 4 102 5 380 3 797 4 208 6 648 7 554
Tillgångar 8 606 7 395 5 269 4 978 4 733 5 858 4 623 5 449 8 304 9 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 189 1 069 912 904 1 058 1 075 1 153 1 008 1 187 1 444
Obeskattade reserver 510 370 238 0 639 912 799 870 1 033 1 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 908 5 956 4 120 4 074 3 036 3 860 2 672 3 572 6 085 6 263
Skulder och eget kapital 8 606 7 395 5 269 4 978 4 733 5 858 4 623 5 449 8 304 9 030
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 396 1 578 1 512 1 068 1 774 1 368 868 1 145 1 858 1 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 813 470 388 340 350 426 228 482 695 612
Utdelning till aktieägare 300 200 0 0 0 0 0 0 180 0
Omsättning 27 493 27 174 26 718 14 724 25 188 24 005 18 893 20 127 36 292 19 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 5 5 6 4 3 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 865 5 435 5 314 2 945 4 198 6 001 6 298 5 025 6 049 3 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 505 390 408 382 486 376 420 452 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 002 912 546 -556 -11 770 550 264 144 777
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,45% 2,28% 80,44% -41,54% 4,93% 27,06% -6,00% -44,62% 84,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,99% 9,79% 7,21% -14,12% -3,32% 7,27% 2,92% -2,77% -2,78% 4,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% 2,66% 1,43% -4,77% -0,62% 1,77% 0,71% -0,75% -0,64% 2,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,06% 19,28% 26,98% 4,40% 18,13% 16,00% 15,91% 14,36% 20,44% -4,36%
Rörelsekapital/omsättning -0,20% 3,08% 2,77% 2,32% 4,23% 6,33% 5,95% 3,16% 1,55% 6,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,44% 18,36% 20,83% 18,16% 32,30% 29,82% 37,68% 29,99% 23,25% 26,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,20% 114,07% 117,89% 108,39% 135,11% 139,38% 148,28% 82,50% 108,28% 111,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...