Visa allt om Uppsala Byggtekno Aktiebolag
Visa allt om Uppsala Byggtekno Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 277 60 193 238 205 156 422 589 410 403
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 72 18 102 121 35 33 -113 88 21 -39
Resultat efter finansnetto 88 32 79 132 -49 17 -176 24 -18 162
Årets resultat 75 30 54 130 -49 17 -176 39 -22 98
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 546 461 431 344 374 315 805 811 711
Omsättningstillgångar 798 159 213 301 240 243 306 585 685 416
Tillgångar 836 705 674 733 584 617 621 1 390 1 496 1 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 274 268 309 255 165 213 197 372 383 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 468 380 285 419 342 310 298 810 895 592
Kortfristiga skulder 93 56 80 59 78 93 127 207 188 100
Skulder och eget kapital 836 705 674 733 584 617 621 1 390 1 496 1 127
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 4 40 30 83 82 71 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 22 60 82 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 1 13 13 32 44 49 39
Utdelning till aktieägare 70 70 70 70 40 0 0 0 50 0
Omsättning 277 60 193 238 205 156 422 589 410 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 238 205 78 211 295 205 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 53 22 70 101 111 119
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 72 18 102 121 35 33 -109 94 27 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 361,67% -68,91% -18,91% 16,10% 31,41% -63,03% -28,35% 43,66% 1,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,20% 6,10% 15,13% 20,74% 6,16% 5,67% -18,04% 6,62% 2,27% 18,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,82% 71,67% 52,85% 63,87% 17,56% 22,44% -26,54% 15,62% 8,29% 52,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,32% 83,33% 78,76% 75,63% 66,34% 83,33% 70,85% 41,09% 77,56% 69,73%
Rörelsekapital/omsättning 254,51% 171,67% 68,91% 101,68% 79,02% 96,15% 42,42% 64,18% 121,22% 78,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,78% 38,01% 45,85% 34,79% 28,25% 34,52% 31,72% 26,76% 27,05% 37,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 858,06% 283,93% 266,25% 510,17% 307,69% 261,29% 240,94% 193,24% 364,36% 416,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...