Visa allt om Ingenjörsfirman ISOAB Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman ISOAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 519 874 960 1 121 852 1 252 2 185 1 763 3 060 3 908
Övrig omsättning - 7 9 6 - 100 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -3 -115 105 -351 -283 93 -197 123 -247
Resultat efter finansnetto -42 -3 -116 97 -345 -172 96 -196 124 -244
Årets resultat -42 -3 -116 97 -345 -172 96 -196 124 -244
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 82 168 253 338 424 0 0 11 20
Omsättningstillgångar 498 545 253 510 441 826 1 199 1 106 1 432 1 443
Tillgångar 498 627 421 763 779 1 249 1 199 1 106 1 443 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 310 352 355 471 374 719 1 051 955 1 151 1 027
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 170 242 0 0 298 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 33 65 292 107 530 148 150 291 436
Skulder och eget kapital 498 627 421 763 779 1 249 1 199 1 106 1 443 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 405 200 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 125 0 125 0 0 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 78 128 103 96 94 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0
Omsättning 519 881 969 1 127 852 1 352 2 185 1 763 3 060 3 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 852 1 252 2 185 1 763 3 060 1 954
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 205 550 436 424 436 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 82 -30 190 -266 -280 93 -186 132 -232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,62% -8,96% -14,36% 31,57% -31,95% -42,70% 23,94% -42,39% -21,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,23% -0,48% -27,08% 14,29% -44,03% -13,45% 8,01% -17,09% 9,01% -16,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,90% -0,34% -11,88% 9,72% -40,26% -13,42% 4,39% -10,72% 4,25% -6,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,58% 44,16% 18,33% 30,42% 24,18% 37,46% 38,63% 29,78% 27,06% 20,50%
Rörelsekapital/omsättning 92,49% 58,58% 19,58% 19,45% 39,20% 23,64% 48,10% 54,23% 37,29% 25,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,25% 56,14% 84,32% 61,73% 48,01% 57,57% 87,66% 86,35% 79,76% 70,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 638,89% 1 572,73% 373,85% 155,14% 365,42% 140,19% 732,43% 624,67% 413,40% 266,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...