Visa allt om GP:s Golvservice i Årjäng AB
Visa allt om GP:s Golvservice i Årjäng AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 225 1 246 1 679 1 897 2 522 2 975 2 541 1 934 1 679 1 544
Övrig omsättning - - 10 - 18 - - 10 20 20
Rörelseresultat (EBIT) 80 141 87 -57 164 268 438 420 141 118
Resultat efter finansnetto 80 140 85 -58 164 269 437 418 137 117
Årets resultat 72 103 49 -49 166 228 243 293 90 70
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 110 100 111 126 120 168 111 77 66
Omsättningstillgångar 513 431 367 380 475 696 658 585 303 330
Tillgångar 613 541 467 491 601 816 826 695 380 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 471 368 319 410 444 441 448 245 195
Obeskattade reserver 0 20 20 0 9 79 129 29 18 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 219 50 79 172 182 293 256 218 117 189
Skulder och eget kapital 613 541 467 491 601 816 826 695 380 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 555 397 234 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 253 514 722 876 927 0 0 103 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 29 158 259 275 274 182 156 156 154
Utdelning till aktieägare 240 150 0 0 42 200 225 250 90 40
Omsättning 1 225 1 246 1 689 1 897 2 540 2 975 2 541 1 944 1 699 1 564
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 3 4 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 225 1 246 840 632 841 744 1 271 967 840 772
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 282 351 332 393 305 376 285 250 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 141 98 -42 187 316 481 443 160 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,69% -25,79% -11,49% -24,78% -15,23% 17,08% 31,39% 15,19% 8,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,05% 26,25% 18,63% -11,41% 27,45% 33,21% 53,03% 60,43% 37,11% 29,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,53% 11,40% 5,18% -2,95% 6,54% 9,11% 17,24% 21,72% 8,40% 7,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,31% 62,60% 71,41% 73,70% 73,24% 66,66% 66,86% 69,80% 59,74% 59,97%
Rörelsekapital/omsättning 24,00% 30,58% 17,15% 10,96% 11,62% 13,55% 15,82% 18,98% 11,08% 9,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,11% 89,94% 82,14% 64,97% 69,32% 61,55% 64,90% 67,54% 67,88% 51,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,57% 824,00% 415,19% 180,23% 203,30% 212,97% 235,16% 237,16% 204,27% 141,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...