Visa allt om Sollefteå Glasmästeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 111 9 902 8 650 7 960 8 565 7 161 7 310 5 085 6 169 5 399
Övrig omsättning 427 422 89 132 162 97 114 183 399 374
Rörelseresultat (EBIT) 125 394 -81 268 484 290 194 129 465 412
Resultat efter finansnetto 88 379 -99 232 440 247 148 109 459 351
Årets resultat 65 225 3 132 254 433 111 41 261 179
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 57 45 55 91 142 206 233 75 53
Omsättningstillgångar 2 322 2 891 2 371 2 321 2 684 2 537 1 972 1 766 1 994 2 051
Tillgångar 2 400 2 948 2 416 2 376 2 775 2 679 2 178 1 999 2 069 2 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 809 944 719 716 984 1 229 896 785 944 833
Obeskattade reserver 140 143 52 170 113 8 326 352 325 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 451 1 862 1 645 1 490 1 678 1 442 956 862 800 1 067
Skulder och eget kapital 2 400 2 948 2 416 2 376 2 775 2 679 2 178 1 999 2 069 2 104
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 1 490 1 504 1 585 1 610
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 325 307 355 353
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 400 500 100 0 200 150
Omsättning 10 538 10 324 8 739 8 092 8 727 7 258 7 424 5 268 6 568 5 773
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 5 5 5 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 444 1 415 1 730 1 592 1 713 1 194 1 218 848 881 771
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 504 615 500 479 397 312 307 283 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 128 397 -56 314 535 343 247 158 472 420
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,11% 14,47% 8,67% -7,06% 19,61% -2,04% 43,76% -17,57% 14,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,21% 13,91% -3,35% 11,70% 17,48% 10,90% 9,00% 6,90% 22,81% 19,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,24% 4,14% -0,94% 3,49% 5,66% 4,08% 2,68% 2,71% 7,65% 7,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,46% 50,07% 49,09% 49,84% 48,14% 53,68% 42,79% 53,31% 51,06% 55,38%
Rörelsekapital/omsättning 8,61% 10,39% 8,39% 10,44% 11,75% 15,29% 13,90% 17,78% 19,35% 18,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,26% 35,81% 31,44% 35,72% 38,64% 46,11% 52,81% 53,00% 57,88% 46,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,11% 113,59% 96,17% 101,88% 123,12% 126,07% 129,81% 124,25% 179,12% 137,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!